Norska regeringen oroad över tilltagande behov av specialpedagogiskt stöd

Den norske Kunskapsministern Torbjørn Røe Isaksen (H) har tillsatt en expertgrupp under ledning av professor Thomas Nordahl, Høgskolen Innlandet. Expertgruppens två främsta uppgifter är att

  • Identifisere faktorer og sammenhenger mellom faktorer som fremmer og hemmer inkludering i barnehage og skole, på alle nivåer, fra nasjonale myndigheter til den enkelte gruppe/klasse
  • Foreslå virkemidler og tiltak på de ulike nivåene som kan fremme og styrke en inkluderende praksis i barnehage og skole, herunder vurdere behov for kompetanse og kapasitet (Kunnskapsdepartementet, 2017)

Bengt Persson är svensk representant i expertgruppen.

Foto: Line Fredheim Storvik