Spridningskonferens av HELA

HELA – ”Holistiskt engagerat lärande för alla” är en investering där Västra Götalandsregionen stått för delar av finansieringen. Inom ramen för HELA har 11 offentliga organisationer från kommuner och region samverkat för det gemensamma målet att minska den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. Syftet har varit att genom projektets insatser öka andelen elever som blir behöriga till gymnasiet efter grundskolan och att antalet avhopp från gymnasiet ska minska. Framförallt är det personal i förskolor och skolor samt föräldrar som genom olika utbildningsinsatser getts möjlighet att stärka sin kompetens när det gäller att möta och stödja barns och elevers olikheter och behov. Insatserna har getts i form av föreläsningar, handledning och konsultationer.

Maria Ferlin och Elisabeth Persson har följt projektet genom sk följeforskning. Kvantitativa data har samlats in med hjälp av en enkät som deltagarna fyllt i, dels vid projektets uppstart, dels efter det att projektet avslutats. Kvalitativa data utgörs av kompletterande intervjuer samt observationsanteckningar från föreläsningar, handlednings- och konsultationstillfällen.

Vid spridningskonferensen på Navet i Borås den 9 och 10 mars poängterades att de långsiktiga effekter som HELA syftat till inte kan utläsas i dag men att processen startat. Det är nu de deltagande förskolornas och skolornas ansvar att driva och vidare utveckla det inkluderande förhållningssätt som grundtankarna i projektet vilar på.

Av de inledande resultatanalysen framkommer att respondenterna anser sig ha tillgång till en större repertoar av strategier som de har nytta av och kan använda i syfte att anpassa verksamheten i förskola och skola utifrån skilda behov och förutsättningar hos de barn/elever, kollegor och vårdnadshavare som de möter i olika sammanhang i sina respektive verksamheter. Exempel på detta är att ett gemensamt språk och någon form av gemensam begreppsförståelse vuxit fram genom arbetet med HELA. Förståelsen för vikten av att bygga och vidmakthålla goda relationer har fördjupats och många lyfter fram kunskapen om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) som något nytt som att de testat i sin verksamhet. En längre och mer fördjupad slutrapport kommer att skickas till projektledaren och Västra Götalandsregionen den 31 maj 2017.