Livsvärldsgruppen

Livsvärldsgruppen

I Livsvärldsgruppen samlas forskare som arbetar med forskning, ämnes- och metodutveckling med utgångspunkt i existensfilosofi. Här genereras kunskap som implementeras i akademins utbildningar, och är värdefull för människor som vårdar och vårdas inom olika vårdande kontexter.

Målet är att vara en ledande forskargrupp inom det vårdvetenskapliga området i Sverige. Arbetet sker såväl parallellt som integrerat i frågor som berör den patientnära vården, med fokus på existentiella frågor i relation till hälsa, sjukdom och lidande samt hur vårdandet kan bidra till välbefinnande och ett gott liv även vid sjukdom. Det handlar också om att utveckla kunskap om hur patienters egen förmåga till hälsa och välbefinnande kan utvecklas. Följaktligen innebär uppdraget att utveckla kunskaper om Livsvärldsbaserat vårdande.

Forskningsintresset riktas också mot lärandeforskningen med fokus på lärandestrategier som kan stärka vårdares beredskap för att möta individuella behov. Det handlar t.ex. om att utveckla lärandestöd som optimerar studenters och vårdares lärandeprocesser så att de på ett medvetet sätt kan utöva ett vårdande som lindrar lidande och skapar förutsättningar för välbefinnande. Centralt är också hur didaktiken kan stödja patienters och närståendes lärande så att de ges förutsättningar för att kunna leva ett gott liv. Uppdraget är därmed att och utveckla kunskaper om Livsvärldsbaserat lärande i vårdande kontexter.

Livsvärldsforskning

Forskargruppen fyller behovet av en samlad grupp som arbetar med vårdvetenskaplig ämnes- och metodfördjupning/utveckling. Forskning med livsvärlden som grund kräver en vetenskaplig medvetenhet och vetenskapliga metoder som kan studera varierande innebörder i en enskild individs livsvärld. Därför finns ett speciellt intresse för utveckling av vetenskapliga metoder som förmår att bejaka mångfald och variationer i de fenomen som studeras. Forskningen vilar på en humanvetenskaplig grund som gör det möjligt att utveckla kunskapen om människors lidande och välbefinnande i vårdandet och lärandet. Olika strategier för datainsamling, som kan beskriva levda erfarenheter i en djupare bemärkelse, liksom metoder för analys av livsvärldsbeskrivningar utvecklas och prövas ständigt i pågående empiriska studier.  En utmaning är att utveckla en metodologi som kan tillämpas för att studera vårdandet, lärandet och reflektionen som kontinuerliga processer i vårdpraxis. Här prövas metoder på bred basis, gruppintervjuer, individuella intervjuer, observationer, ljudupptagning av handledningssessioner, skrivna berättelser, enkäter. Forskningen bedrivs i stor utsträckning som innovativa projekt med tydlig intervention.

Inom livsvärldsforskning pågår också ett aktivt arbete med utveckling av former för kunskapsspridning. Ett syfte är här att utveckla en metodologi för kommunikation av forskningsresultat så att dessa kan nå ut och förstås utanför akademin. Här arbetas med följande idéer:

  • Forskningsresultat och ny kunskap behöver levandegöras för att nå ut till patientens värld
  • Professionella vårdare ska ges möjligheter att reflektera över ny kunskap i förhållande till sin egen erfarenhetsbaserade och praktiska kunskap
  • Forskningsresultat och ny kunskap behöver transformeras och anpassas till vårdarnas erfarenheter
  • Olika metoder, som drama, teater, film, poesi, musik eller andra former av skapande pedagogik samt workshops och postrar, kan stödja reflektion och tillägnande av forskningsresultat.

Med utgångspunkt i dessa idéer planeras och genomförs innovativa projekt som prövar, granskar och utvecklar metoder för att forskningsresultat ska kunna möta vårdandet i en reflekterande kommunikation, som involverar både forskare och praktiker. 

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare