Brygga

PAUS - Pedagogiskt Arbete i Utbildning och Samhälle

PAUS - Pedagogiskt Arbete i Utbildning och Samhälle

Historiskt har utbildningssystemet i Sverige haft en central funktion för samhällsutveckling, för politisk delaktighet och socialisation, social rättvisa och för fördelning av resurstillgångar. Senare års globala, ekonomiska och politiska utveckling har delvis förändrat detta. Utbildning har kommit att spela en ny roll i och för samhället vilket påverkar strukturer och praxis inom förskola, grundskola och på gymnasiet samt i högre utbildning, men också i familjeliv och på fritiden. PAUS syftar till att kritiskt och konstruktivt bidra till ökad kunskap om dessa pedagogiska verksamheter, deras dynamik, strukturella, sociala och politiska relationer samt betydelser och verkningar.

Inom PAUS finns två spår. Det första spåret behandlar övergripande forskningsfrågor av relevans för ämnet pedagogiskt arbete på det akademigemensamma högre seminariet. Seminariet, som genomförs sista onsdagen varje månad, berör frågor relevanta för hela Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT och har som syfte att presentera aktuell pedagogisk forskning av särskild relevans för forskare och lärare. Avsikten är att via inbjudna gäster lyfta angelägna vetenskapliga frågor och diskussioner. Verksamheten ombesörjs av PAUS vetenskapliga ledare professor Dennis Beach.

Det andra spåret omfattar tre pågående arbetsseminarier inom vilka forskargrupper i enlighet med viss tematik gemensamt verkar för forskarutbyte:

  1. RCIW/Praktiknära forskning
  2. Högre utbildning, praxis och politik
  3. Barn – för/skola – samhälle


Sektionernas vetenskapliga råd ansvarar för PAUS vetenskapliga bas.

Områden

Forskare/Medarbetare