Sustainable marketing and consumption research group

Sustainable marketing and consumption research group

Förståelse av konsumtion är centralt i byggandet av ett hållbart samhälle. Konsumtion möjliggör tillväxt, välstånd och olika upplevelser, men är inte ensidigt positivt.

Alla har inte samma möjlighet att konsumera då det saknas resurser i form av pengar, kunskap och tid. Likaså kan man inte bortse från konsumtionens påverkan på miljön vilket för närvarande är en av vårt samhälles största utmaningar. En ökad konsumtion, under de senaste decennierna i synnerhet, har resulterat i ett växande sopberg med negativ påverkan på miljön.

Företag, myndigheter, organisationer och politiker har ett växande intresse för att förstå konsumtion i ett samhälle där den spelar en allt större roll. Dagens konsumenter fattar beslut avseende mat, kläder, boende, skola, vårdcentral, bilbesiktning, elleverantör, pension, resor, nöjen etc. Konsumtion handlar alltså inte enbart om produkter utan även om tjänster och kultur. Konsumenter (och kunder) tillskrivs dessutom en allt viktigare roll i samhället vilket avspeglas i begrepp och koncept såsom konsument-, kund- och marknadsorientering och samskapande av värde.

I forskargruppen ser vi på konsumtion som ett komplext fenomen i en konsumtionskultur. Det innebär att vi problematiserar för att se olika perspektiv och undviker entydigt snäva tolkningar som rätt eller fel. Vi anser att det behövs olika perspektiv, teorier och metoder för att förstå något så mångfacetterat som konsumtion. Tvärvetenskaplig forskning som inbegriper olika discipliners perspektiv uppmuntras i forskargruppen. I flera av våra studier har konsumentperspektivet kompletterats med ett samhälls-, arbetslivs- eller produktionsperspektiv där förutsättningarna för att bygga upp system som stödjer mer hållbar konsumtion ofta studerats med utgångspunkt i olika nätverks- och organisationsteorier.

I forskargruppen ingår medlemmar som har pågående projekt. I gruppen ingår också associerade medlemmar som har intresse av hållbar konsumtion men som för närvarande inte har något pågående forskningsprojekt kopplat till detta område.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Till nyhetsarkivet