Projektbeskrivning: Vårdvetenskap med inriktning sexuell och reproduktiv hälsa

Detta doktorandprojekt bedrivs inom området Människan i vården, i ämnet vårdvetenskap med inriktning mot sexuell och reproduktiv hälsa. Projektet har sin hemvist i en forskargrupp som benämns livsvärldsgruppen.

Bakgrund

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett betydande problem i världen, ett hot mot folkhälsan och ett brott mot mänskliga rättigheter. Från ett europeiskt perspektiv är våldets omfattning är stort, nästan hälften av kvinnorna i Europa har utsatts för allvarligt våld, fysiskt, psykiskt eller sexuellt någon gång i livet. Omfattningen och behovet att arbeta förebyggande och åtgärda problemet har lyfts fram i flera konventioner och dokument, bland annat i FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor. FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, berör våld mot kvinnor, ibland annat mål 5 ’jämställdhet mellan kvinnor och män’. Mål 5 är en förutsättning för att uppnå mål 3 som berör hälsa och välbefinnande.

Kunskapsläget

Barnafödande och amning är för de flesta kvinnor en existentiell händelse som påverkar livet på ett fundamentalt sätt. Tidigare forskning visar att denna period innebär en särskild sårbarhet där mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett problem, även i Sverige. Våldet påverkar kvinnors hälsa och välbefinnande vilket berör barnmorskans vårdande. För att ha möjlighet att bidra FN:s klimatmål och mänskliga rättigheter är det angeläget att utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv fördjupa kunskaperna om existentiella dimensioner av mäns våld och våld i nära relationer med fokus på amningsperioden och hur barnmorskans vårdande kan bidra till hälsa och välbefinnande.

Syfte med projektet

Därför är det övergripande syftet med doktorandprojektet att utveckla fördjupad vårdvetenskaplig kunskap om vad kvinnors våldsutsatthet vid barnafödande med fokus på amningsperioden innebär och hur barnmorskans vårdande kan stödja och stärka hälsa och välbefinnande. Syftet är vidare att utveckla kunskap om existentiella dimensioner av våldsutsatthet och hur vårdande samtal där existentiella dimensioner får träda fram kan utvecklas, både under utbildningen till barnmorska men också för redan yrkesverksamma barnmorskor.

Metod

Projektet kommer företrädelsevis att ha en livsvärldsteoretisk ansats med fenomenologiska och/eller hermeneutiska studier men planeras även innehålla kvantitativa inslag.

Vid frågor

Kontakta gärna handledare: Lina Palmér, universitetslektor och docent i vårdvetenskap.