Stort forskningsprojekt vaskar klimatvinster genom effektiv resursåtervinning ur avfall

Genom effektivare teknik vill forskarna ta tillvara så mycket resurser det bara går ur avfall. I stället för att råmaterial passerar en produktionslinje och där det vid sidan om i de olika processerna bildas avfall, är målet att skapa ett cirkulärt flöde, där även det som blir avfall går tillbaka i produktionsloopen för att kunna utvinna nya ämnen och material. Samtidigt är målet att minska den klimatpåverkan som i dag uppstår genom olika utsläpp och avfallsmängder vid produktionen av bland annat biogas.

– Vår slit och släng-livsstil är inte hållbar. Det avfall vi producerar orsakar föroreningar i mark, luft och vatten, om det inte tas om hand på ett effektivt och hållbart sätt. Genom att använda avfallet som en resurs bekämpar vi också negativa klimatförändringar, säger Mohammad Taherzadeh, professor i bioteknik och ledare för projektet.

Vidareutvecklar biogasanläggningar till bioraffinaderier

En av de bästa och vanligaste biologiska teknikerna för att minska mängden organiskt avfall och utsläppen av växthusgaser, samtidigt som man producerar produkter som går att marknadsföra, är så kallad anaerob nedbrytning (det vill säga bakterier som jobbar i en syrefattig miljö för att bryta ner material, i det här fallet avfall av olika slag). De viktigaste produkterna i dag för konventionell nedbrytning av avfall är biogas och gödselmedel.

– Vi vill gå steget längre och vidareutveckla dagens biogasanläggningar till bioraffinaderier som omvandlar organiskt avfall till nya biokemikalier och biomaterial, vilket skapar en cirkulär resurslivscykel, förklarar Mohammad Taherzadeh.

Bioraffinaderiet kommer att implementeras i redan existerande biogasanläggningar.

Genom bioraffinaderiet ska olika värdefulla ämnen vaskas fram och föras tillbaka in i produktions- och konsumtionscykeln som färska alternativa biokemiska råvaror, vilka i sin tur kan användas för att producera biomaterial som bioplast, djurfoder, kemikalier för behandling av avloppsvatten, biobränslen och startkemikalier.

Vid tillverkning av de vanligaste formerna av dessa produkter används i dag vanligtvis råvaror från fossila källor, medan de nya kemikalierna och materialen inte bara kommer från biologiska källor utan just från avfall.

Läs mer

Projektet ”Resursåtervinning genom flyktiga fettsyror och alkoholer” genomförs inom det nationella forskningsprogrammet för klimat och löper under fyra år fram till slutet av 2025 och finansieras genom Formas. Fokus ligger på produktion genom bioprocessteknik och polymerteknologi.

Projektet genomförs i samarbete med Rise forskningsinstitut och Umeå universitet.

Projektet ligger i linje med de globala hållbarhetsmålen 2 (ingen hunger), 7 (hållbar energi för alla), 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 11 (hållbara städer och samhällen), 12 (hållbar konsumtion och produktion), 13 (bekämpa klimatförändringar), 14 (hav och marina resurser) och 15 (ekosystem och biologisk mångfald).

Läs mer om projektet

Läs mer om forskningen inom Resursåtervinning