Amning vid våldsutsatthet i partnerrelation

Ett existentiellt fenomen i vårdande sammanhang

Amning vid våldsutsatthet i partnerrelation

Bakgrund
Amning har, ur folkhälsoperspektiv, stora fördelar för både mor och barn och har även potential att påverka den hållbara utvecklingen i världen i positiv riktning. Statistik tyder på att de flesta kvinnor planerar att amma sina barn, och forskning visar att de som får stöd har större möjlighet att lyckas. Kvinnor som blir utsatta för våld i sin partnerrelation lever i en utsatt och sårbar situation, där stöd från partnern inte är en självklarhet. Våldsutsatthetens påverkan på amning är tvetydig, men det verkar finnas en tendens att dessa kvinnor initierar amning i högre utsträckning än andra, vilket skulle kunna tyda på att det är något de som grupp prioriterar. Under den fortsatta amningen verkar våldsutsattheten dock vara en riskfaktor för tidigt amningsavslut. Enligt tidigare fenomenologisk forskning har både amning och våldsutsatthet, var för sig, existentiella innebörder för kvinnan under den barnafödande perioden. Amningsupplevelsen kan påverka synen på moderskapet och våldsutsatthet har visat sig stanna kvar i den levda kroppen som ett minne som påverkar kvinnorna i deras framtida liv. Det är därför intressant att undersöka vad kombinationen av dessa båda upplevelser innebär för kvinnorna, men också att utröna vad vårdande relaterat till amning vid våldsutsatthet innebär för kvinnorna såväl som för vårdarna. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv blir vården vårdande när den leder till stärkt hälsa och välbefinnande och lindrat lidande. Genom att kvinnorna kommer till tals kan professionella inom de vårdinstanser som kommer i kontakt med kvinnorna få underlag för en vårdande vård som beaktar de existentiella innebörderna av amning/amningsönskan vid våldsutsatthet i partnerrelation.


Syfte med projektet
Projektets övergripande syfte är att utveckla fördjupad kunskap kring existentiella innebörder av amning vid våldsutsatthet i partnerrelation, och vad det innebär att vårda och vårdas i denna kontext.

Metod
Projektet har en livsvärldsteoretisk ansats med fenomenologiska och/eller hermeneutiska studier.

Vid frågor
Kontakta gärna huvudhandledare: Lina Palmér, universitetslektor och biträdande professor i vårdvetenskap.