Huvudmeny

Artiklar och texter om EBP

Medarbetare vid FoUS har skrivit och/eller medverkat i artiklar, böcker och andra texter om EBP, som kan vara av intresse i sammanhanget. Här är några exempel:

  • Systematic Review: Effects of physical training on physical performance in institutionalised elderly patients (70+) with multiple diagnoses. Rydwik, E., Frändin, K., & Akner, G. Publicerad i Age and Ageing Vol. 33 No. 1, (2004). Exempel på kunskapsöversikt inom rehabiliteringsområdet.
  • Samarbetet kring EBP brister  Socionomen nr 4/2011. En debattartikel som belyser brister i samarbete kring EBP och pekar på möjligheter för bättre sådan.

Skrifter och böcker om vad EBP innebär inom olika professioner och verksamheter

En rad skrifter och böcker belyser vad EBP och motsvarande innebär inom olika professionsområden. Några exempel:

Inom omvårdnadsområdet:

  • Evidensbaserad omvårdnad. Willman, A. & Stoltz, P. Lund: Studentlitteratur (2002).

Inom området socialt arbete och omsorg:

  • Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten: en introduktion för praktiker, chefer, politiker och studenter. Oscarsson, L. Stockholm: SKL Kommentus (2009).

  • Evidensbaserad praktik i socialt arbete. Jergeby, U (red) Stockholm: Gothia/IMS (2008).

  • Implementing Evidence-Informed Practice. International Perspectives. Ed: Dill, K & Shera, W. Toronto: Canadian Scholars´Press (2012). En antologi i vilken forskare och praktiker från olika länder, däribland Sverige (med kapitel som nämns ovan), deltar med erfarenheter och forskningsläge vad gäller att implementera en "evidensbaserad praktik" (som i vissa sammanhang är en alternativ benämning för EBP).
  • Evidensbaserat socialt arbete: Från idé till praktik. Svenevie, K., Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete (2011). I en doktorsavhandling från Umeå universitet gör Kajsa Svenevie en genomgång av hur idén om evidensbaserad praktik utvecklats inom den svenska socialtjänsten. Hon redogör för begreppet, diskussionen samt för hur EBP implementeras inom socialtjänsten.
  • Evidens i praktiken – grundbok i evidensbaserat socialt arbete. Freij, B. Stockholm: Gothia, 2012.

  • Socialt arbete som evidensbaserad praktik. Svanevie K. Lund: Studentlitteratur, 2013.

Ursprunget inom medicin:


Böcker om vad EBP kan medföra inom olika samhällssektorer

Flera böcker behandlar principiellt vad EBP kan tänkas medföra inom olika samhällssektorer:

I antologin Evidensbasert profesjonsutovelse Grimen, H. & Terúm, L.I. Oslo: Abstract Forlag (2009), diskuterar en rad forskare ur ett filosofiskt och samhällsperspektiv vad en utveckling i riktning mot EBP medför.

I boken Evidensbaserat socialt arbete. Teori, kritik, praktik. Bergmark, A., Bergmark, Å. & Lundström, T. (2011). Stockholm: Natur & Kultur. Redogörelse för bakgrunden till EBP inom socialtjänsten och återges möjliga praktiska utformningar av EBP och vad det kan kräva och innebära.

Evidensen har många ansikten: evidensbaserad praktik i praktiken. Bohlin, I. & Sager, M. Lund: Arkiv (2011). En antologi i vilken forskare från olika discipliner beskriver hur olikartat begreppet evidens kan uppfattas och användas i olika praktiker inom "människovård".