Huvudmeny

Utvärdering, brukarmedverkan och implementering


Utvärdering

Utvärdering av olika insatser och arbetsmetoder är en viktig grund inom evidensbaserad praktik. EBP förutsätter också att verksamheterna gör uppföljningar och lokala utvärderingar löpande.

En lång rad böcker/skrifter finns om utvärdering, både generella och inom olika områden. Medarbetare vid FoU Sjuhärad Välfärd har till exempel skrivit:

 • Att utvärdera välfärdsarbete, 2:a upplagan. Eriksson, B. & Karlsson, P-Å. Stockholm: Gothia (2013).

En internationell klassiker och handbok inom utvärdering är:

 • Evaluation – A Systematic Approach Rossi, Lipsey, Freeman, 7th edition. Sage (2004).

SBU har utgivit:

För den som vill ha en initierad överblick och förklaring till ett 70-tal vanligen förekommande begrepp och termer inom utvärdering finns :

 • Terminologihandbok för utvärdering. Lindgren, L. Lund: Studentlitteratur (2012).

Brukarmedverkan

Brukarmedverkan är en viktig del av EBP och det finns omfattande litteratur även om detta. Här ska nämnas att medarbetare vid FoUS (och föregångaren ÄVS, ÄldreVäst Sjuhärad) skrivit/medverkat i en rad publikationer inom området, till exempel:

 • Låt forskningen arbeta för dig! Om ÄldreVäst modellen för brukarinflytande i FoU-arbete. Paper. Magnusson, L., m.fl. (2004).
 • Working with older people and their families (Nolan, Davies, Grant (ed) Buckingham: Open University Press (2001).
 • Rollen som brukarsamordnare i psykiatrin. Rönnmark, L (2008).
 • Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete. Red: Rönnmark, L., Högskolan i Borås, Vetenskap för profession 18:2011.
 • Demokrati och brukarutvärdering. Vedung, E. & Dahlberg, M. Studentlitteratur, 2013.

Implementering

Implementering av metoder och arbetssätt är avgörande för EBP. Några aktuella skrifter här är:

 • Från nyhet till vardagsnytta. Gullbrandsson, K. Kunskapsöversikt från Folkhälsoinstitutet (2007).
 • Implementering. Teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård. Nilsson, P. (red). Studentlitteratur: Lund (2010).
 • Att förändra socialt arbete. Forskare och praktiker om implementering. Roselius, M. & Sundell, K. Stockholm: Gothia (2008).