Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Verksamhet

FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom kommunernas välfärdsområden.

Från och med hösten 2016 är Sjuhäradskommunerna inklusive Vårgårda kommun och Högskolan i Borås ägarparter i FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS), och verksamheten har därmed en ny, mer uttalat kommunal inriktning.

FoU Sjuhärad Välfärds övergripande mål är att genom kunskapsutveckling och metodstöd bidra till att utveckla ägarparternas arbete med sociala frågor och utmaningar inom välfärdsområdet.

Verksamheten vid FoU Sjuhärad Välfärd ska ha kommuninvånarna i Sjuhäradsbygden som utgångspunkt för att bedriva forskning, utveckling och kompetensutveckling. Arbetet ska även fortsatt ske utifrån ett brukarperspektiv, i nära samverkan med brukare/patienter. Hållbar utveckling, folkhälsa, integration och genus är andra viktiga aspekter för FoUS:s verksamhet.

Vidare ska FoUS förnya och vidareutveckla arbetsmetoder, verksamhetsformer och handledning, sprida kunskap och erfarenheter från forsknings- och utvecklingsprojekt och medverka till att de implementeras i ägarparternas verksamheter.

Ett nytt avtal och verksamhetsprogram har utformats utifrån de nya förutsättningarna. Dessa har sin utgångspunkt i ägarparternas uppfattningar samt diskussioner under hösten 2016, mellan företrädare för ägarparterna och medarbetare vid FoUS. Diskussionerna har bland annat handlat om vad välfärdens utmaningar innebär och vilka behov ägarparterna har av insatser kring kompetensutveckling, utveckling och forskning. Dessa har kartlagts och dokumenterats inför FoU Sjuhärad Välfärds framtida arbete.

Insatser kring kompetensutveckling ska anpassas för lärande i två steg: via chefer, handläggare och utvecklingsledare, till medarbetare i verksamheterna.

Samarbete och samverkan

FoU-arbetet ska bedrivas i nära samarbete med och mellan ägarparterna, andra samarbetspartner med likartade uppdrag samt andra FoU-enheter. Samarbetet med andra centrum och berörda forskargrupper vid Högskolan i Borås ska förstärkas.

Likaså ska samarbetet vidareutvecklas med organisationer som har till FoUS närliggande verksamhet i Sjuhäradsbygden: framför allt  med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt med högskolor, universitet och FoU-miljöer i Västra Götalandsregionen.

Att Högskolan i Borås på sikt strävar efter att anordna socionomutbildning i delregionen är en väsentlig aspekt i detta sammanhang.

Läs mer om FoU Sjuhärad Välfärds samverkan här.