Huvudmeny

Barn, unga och familjer i utsatta livssituationer

Behovsområdena Barn och unga samt familjer i utsatta livssituationer fanns med inom FoU Sjuhärad Välfärds verksamhet från årskiftet 2008/2009.


Genomförda projekt

Childs Visit – App om barn som närstående

Utprovning av en app om barn som närstående. En lätttillgänglig kunskaps- och informationsbank för sjukvårdpersonal som möter barn som är närstående till någon som är allvarligt sjuk eller skadad.

Läs mer om projektet här. 


Effektutvärdering av metodik  för föräldramöten

Effektutvärdering av NAVET:s utbildning i föräldramötesmetodik - en strukturerad metod för att genomföra föräldramöten. Projektet genomfördes på uppdrag av Sjuhärads kommunalförbund och avslutades under 2013.

Läs mer om utvärderingen här. 


Forskning kring Utvägs behandlingsmetod vid våld i nära relationer

Utvärdering av behandling som sker vid Utväg Södra Älvsborg. Behandlingen ges i form av samtal som sker parallellt i mamma-, pappa-, och barngrupper. Projektet avslutades under våren 2015 och finansierades genom medel från Brottsoffermyndigheten.

Läs mer om utvärderingen här.


Hela skolan - Skol- och socialtjänstbaserat integrationsarbete

Projektet hade tre mål; att öka integrationen mellan elever på Byttorpskolan, att minska normbrytande beteenden och att antalet elever som når kunskapsmålen i varje årskurs ska öka. Projektet finansierades genom Folkhälsomyndigheten och avslutades under hösten 2015.

Läs mer om projektet här.


Kartläggning av situationen för barn med föräldrar som är långvarigt sjuka

Projektet, som var ett samarbetsprojekt, är en kartläggning av hälso- och sjukvårdens rutiner och uppfattningar beträffande barns rättigheter och grundläggande behov då barnets föräldrar/närstående är allvarligt fysiskt sjuka/skadade, har missbruksproblem eller har drabbats av en psykisk sjukdom. Projektet bedrevs från 2010.

Läs mer om projektet här. 


Skolsituationen i grundskolan för ungdomar med hög frånvaro utifrån skoldokumentationer

Undersökningen är en kvantitativ deskriptiv innehållsanalys utifrån en jämförelse av skolkande grupper av ungdomar med eller utan lärandesvårigheter.

Läs mer om projektet här.