Huvudmeny

Kartläggning av situationen för barn med långvarigt sjuka föräldrar

Barns och ungas rättigheter och behov som närstående till en allvarligt skadad eller sjuk patient.

Projektet, som var ett samarbetsprojekt, var en kartläggning av hälso- och sjukvårdens rutiner och uppfattningar beträffande barns rättigheter och grundläggande behov då barnets föräldrar/närstående är allvarligt fysiskt sjuka/skadade, har missbruksproblem eller har drabbats av en psykisk sjukdom.

Syftet var att beskriva hur barn och unga i egenskap av närstående till patienter uppmärksammas. Målet med projektet var att identifiera områden där barns och ungas behov av delaktighet skulle kunna tillvaratas på ett bättre sätt.

Sjuksköterskor och läkare inom Sluten vård och Primärvård samt Skolsköterskor ombeds fylla i ett frågeformulär som handlar om hur de arbetar med barns och barnbarns rättigheter och grundläggande behov när barnets föräldrar/närstående är allvarligt sjuka eller skadade. Materialet kommer att analyseras med hjälp av beskrivande och jämförande statistik.

Projektet bedvis sedan hösten 2010 och resultatet kommer att redovisas i en skriftlig rapport under 2012 samt som en vetenskaplig artikel. FOU Sjuhärad Välfärd har gjort så att projektet blivit möjligt genom att bidra med statistisk support genom Göran Jutengren, vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd samt med ekonomiskt support till en månads forskning där förberedelser inför studien genomfördes.

Kontaktpersoner:

Kontaktperson medan projektet pågick var Susanne Knutsson, klinisk lektor vid Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås och Lisbeth Bengtsson, samordnare, FoU Sjuhärad Välfärd.