Huvudmeny

Funktionshinder

Behovsområdet Funktionshinder fanns med inom FoU Sjuhärad Välfärds verksamhet från 2005. Inom området har FoUS arbetat med både fysiska, psykiska och intellektuella funktionshinder.


Genomförda projekt

 

Förstudie avseende unga med aktivitetsersättning och psykisk ohälsa

Förstudien genomfördes i samarbete med Sjuhärads samordningsförbund och Försäkringskassan LFC Borås och avslutades hösten 2014.

Läs mer om förstudien här.


Lokala psykiatriråd

Under våren 2011 genomfördes en uppföljning av de lokala psykiatriråden på initiativ från och finansierat av FoU Sjuhärads styrgrupp i syfte att stötta de lokala psykiatriråden och bidra till verksamhetsutvecklingen.

Läs mer om uppföljningen här.


Samordnad individuell plan (SIP)

Kartläggning av hur individuella planer för vuxna med psykisk funktionsnedsättning tillämpas inom Västra Götalands län.

Läs mer om projektet här.


Utvärdering av brukarinflytande inom vuxenpsykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus

Utvärderingen kunde inte fullföljas, men utmynnade i rapporten Rollen som brukarsamordnare i psykiatrin. 

Länk till rapporten.


Utvärdering av DBT färdighetsträning

Utvärderingsuppdrag för psykiatriska kliniken, SÄS, på särskild metodsatsning.

Läs mer om utvärderingen här.


Utvärdering av KomBas - kompetensutveckling för Baspersonal

KomBas var ett samverkansprojekt mellan specialistpsykiatrin, primärvården och tio kommuner i södra Älvsborg. KomBas-projektets mål var gemensam utbildning för baspersonal inom psykiatrin. Utvärderingen visade att KomBas-projektet resulterade i att 1 244 personer fick kompetensutveckling av längre eller kortare slag.

Läs mer om utvärderingen här.


Utvärdering av Projekt Vita Villan i Tranemo

Utvärderingen av projektet Vita Villan syftade till att undersöka om och i vilken utsträckning projektet uppfyllde målen i projektplanen.

Läs mer om utvärderingen här.


Utvärdering av projekten Integrerad Psykiatri Dubbeldiagnoser och SamKom i Södra Älvsborg

Länk till rapporten "Miltonprojektet: Integrerad Psykiatri Dubbeldiagnoser - en utvärdering" (2008)

Länk till rapporten "Miltonprojektet:SamKom - en utvärdering" (2008)


 

HafV logga

FoU Sjuhärad Välfärd samarbetar med
Funktionshinderforskning Väst (HafV),
tidigare Handikappforskning i Väst.

Läs mer på webbplatsen: www.hafv.se