Huvudmeny

Kompetensutveckling för Baspersonal

Kompetensutveckling för Baspersonal - KomBas

De 10 kommunerna i Sjuhärad/Södra Älvsborg, Primärvården Södra Älvsborg samt vuxen- och barn-och ungdomspsykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus samlades 2006-2007 kring fyra gemensamma projekt inom Miltonsatsningen. Ett av dessa projekt, SamKom, hade bland annat som uppgift att genomföra utbildningssatsningar bland berörd personal. 

Av de slutsatser som SamKom projektet redovisade då det avslutades framgår bland annat att det finns ett fortsatt stort kunskapsbehov. KomBas-projektet syftar till att arbeta med detta kunskapsbehov genom långsiktig kompetensutveckling av berörd personal.

En gemensam kunskapsbas inom berörda organisationer byggs upp genom riktade utbildningsaktiviteter som i huvudsak riktas mot gruppen baspersonal, men vissa  kommer att öppnas mot en bredare målgrupp.

Projekttiden har varit 2009-2010 och utvärderingen har pågått löpande under hela projekttiden. Resultatet av kursvärderingarna och andra utvärderingsinsatser har regelbundet kommunicerats till Samverkansrådet för psykisk hälsa och lokala psykiatriråd samt till projektledningen och till berörda i de olika utbildningsaktiviteterna.

KomBas har varit ett samverkansprojekt mellan specialistpsykiatrin, primärvården och tio kommuner i södra Älvsborg. KomBas-projektets mål var gemensam utbildning för baspersonal inom psykiatrin.

Utvärderingen visar att KomBas-projektet har resulterat i att 1 244 personer har fått kompetensutveckling av längre eller kortare slag.

Elva olika utbildningsinsatser för baspersonal ingick i projektet och utbildningarnas längd har varierat från heldagar till högskolekurser om 22 högskolepoäng.

Utvärderingen visar också att ytterligare ett resultat från projektet är att kompetensutvecklingen blir gemensam egendom över organisationsgränserna, vilket leder till att brukarna bemöts, behandlas och omhändertas på ett liknande sätt, som är evidensbaserat – oavsett var i vårdkedjan de befinner sig. Vidare har kompetensutvecklingen lett till att de anställda fått gemensamma verktyg, en gemensam tillhörighet och tydliga yrkesidentitet er.

Läs rapporten

Läs mer om projektet genom att använda länkarna nedan eller beställ rapporten på FoUS webb: www.fous.se – Publicerat/Rapporter. 

Läs mer om KomBas aktiviteter:


Utvärdering Neuropsykiatri

Utvärdering kognitiva hjälpmedel

Utvärdering juridik för handläggare

Utvärdering av utbildningsintroduktion till äldrepsykiatriområdet

Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning

Utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Föreläsare Mikael Rask

Utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning. Föreläsare Camilla Bogarve 

Utvärdering av öppen föreläsning: om lagar och andra styrdokument: Jonas Reinholdsson

Uppföljning av MI-utbildningar hösten 2007

Halvtidsutvärdering av utbildningsinsats - gemensam handledning: Lolo Lebedinski

Rapporten: Miltonprojektet:SamKom - en utvärdering

 

Kontaktperson:

Lolo.Lebedinski@hb.se
Telefon: 033- 435 42 02
E-post: lolo.lebedinski@hb.se