Huvudmeny

Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) fick i uppdrag att utvärdera Närvårdssamverkan Södra Älvsborg (i textens fortsättning Närvårdssamverkan).

Närvårdssamverkan är en struktur för att främja och stödja samverkan kring vård och omsorg mellan kommunerna och regionen i området Södra Älvsborg. Närvårdssamverkan startade under våren 2011 och förberedelsearbetet har pågått sedan 2007. Närvårdsamverkan ska ge möjligheter att utveckla gemensamma stödprocesser och vårdprogram för utvalda målgrupper som behöver insatser från region och kommun samtidigt. Målet med Närvårdssamverkan är att medborgare ska uppleva insatser som en helhet utan gränser och att gemensamma resurser utnyttjas effektivt.

Utvärderingen av Närvårdssamverkan finansierades av FoUS och pågick under tre år. FoUS avsätte i storleksordningen en årsarbetare under vardera år, fördelat på tre projektmedarbetare. Under de tre åren hjälpte utvärderingen löpande till att stödja, forma och förändra verksamheten för att utveckla Närvårdssamverkan. Efter de tre åren bedömdes resultatet av satsningen på Närvårdssamverkan, vilket även kan komma att ligga till grund för framtida beslut om samverkansformer mellan regionen och kommunerna.

Utvärderingen innefattar tre parallellt pågående delstudier. Den ena delstudien följer två målgrupper i utvalda närvårdsområden för att se hur Närvårdssamverkan bidrar till god vård och omsorg. Den andra delstudien utvärderar implementeringen av Närvårdssamverkan. Den tredje delstudien belyser hur den nya stödstrukturen medverkar till ökad samverkan mellan regionen och kommunernas verksamheter. Återrapportering kommer har skett genom seminarier och rapporter under de tre åren som verksamheten utvärderats.

Projektet avslutades under våren 2014.

Rapporter:
Carlén, Margareta, Löfström, Mikael & Theandersson, Christer (2014). Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Slutrapport.

Carlén, Margareta, Esbjörnson, Sara, Löfström, Mikael (2013). Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg – Delrapport 1.

Presentationer:
2012-10-12 Seminarium: Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg – en lägesbeskrivning.

Presentation (PDF)
Kartläggning, vårdsamverkan (PDF)

Kontaktpersoner:
Kontaktpersoner med projektet pågick var Margareta Carlén, Mikael Löfström och Christer Teandersson vid Högskolan i Borås.