Huvudmeny

Utvärdering av stödet till anhöriga

Socialtjänstlagen reviderades 1 juli 2009 vilket innebär att ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder” (SoL 5 kap, 10§).

FoU Sjuhärad Välfärd och Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) genomför tillsammans med åtta kommuner och åtta FoU-enheter en samverkansstudie för att kartlägga anhörigstödet i landet, och Borås Stad är utvald bland kommunerna i Sjuhärad. 

Syftet med studien är att:

  • kartlägga innehållet i stödet till anhöriga, hur stödet organiseras, planeras, erbjuds, följs upp och utvärderas inom områdena äldre, funktionshinder och individ- och familjeomsorg samt samverkan mellan kommun, landsting, ideella organisationer och andra aktörer inom området,
  • undersöka hur de olika huvudintressenterna bedömer kvaliteten på stödet till anhöriga,
  • under tre år följa utvecklingen i de kommuner/kommundelar som ingår i studien.

Data samlas in genom dokument, intervjuer, fokusgruppsintervjuer och enkätundersökning. Samma frågeställningar för kartläggningen används av samtliga FoU-enheter.

Första och sista året görs en COAT-utvärderingsenkät till 50 anhöriga inom vardera områdena äldreomsorg, funktionshinder och individ och familjeomsorg. Telefonintervjuer genomförs med slumpmässigt utvalda anhörigvårdare i kommunerna baserat på den COAT-enkät som de fyllt i.

Rapporter

Resultaten kommer att presenteras i en rapport samt vid NkA:s regionala Anhörigkonferens i Borås 3/11.

NkA redovisar resultaten för alla åtta kommunerna i en gemensam rapport:

Kontaktperson:

Kontaktperson med projektet pågick var Per-Åke Karlsson, vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd.