Huvudmeny

FoU-stöd 2012-2013

För tredje gången har FoU Sjuhärad Välfärd utlyst möjligheter för anställda hos ägarparterna att ansöka om FoU-stöd för arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård.

Tre projekt fick ta del av det FoU-stöd som utlystes i slutet av 2012. Ett projekt vid Södra Älvsborgs Sjukhus, ett i Borås Stad samt ett inom primärvården i Marks kommun har tilldelats FoU-stöd för 2013. 

Utlysningstiden sträckte sig fram till 15 januari 2013 och stödet annonserades via hemsida och utskick. 13 ansökningar inkom. Totalt ansöktes om 1 728 100 kronor. 

Följande personer har beviljats FoU-stöd: 


Anna Heintz, ortopedingenjör vid SÄS
, beviljas max 88 782 kronor för en studie av dorsalskenans inverkan på muskelaktiviteten och muskelstyrkan i dorsalflexorerna vid stroke. Ansökan är väl beskriven och motiverad och gäller ett angeläget kunskapsområde och en utsatt behovsgrupp.

Cecilia Jertborn, sjukgymnast i Borås Stad, beviljas max 76 800 kronor för en studie av hur fysisk aktivitet kan förebygga ohälsa och hjälpbehov hos äldre, sköra och lågaktiva människor. En del i projektet är att utveckla samverkan mellan yrkesgrupper för att ”fånga upp” dessa personer.

Gunilla Strömme med Lena Rindner som medsökande, båda sjuksköterskor vid primärvården i Marks kommun, beviljas max 100 000 kronor för analys och rapportering av en studie av en behandlingsmetod för kvinnor i livsfasen klimakteriet. Studien är väl beskriven och datainsamling genomförd. Studien är angelägen och berör många människor, såväl direkt kvinnor i aktuell ålder, liksom indirekt anhöriga.