Huvudmeny

Inkontinensprojektet

Framsida broschyr InkontinensprojektetUnder 20162017 undersöks möjligheterna till en fortsatt studie inom Inkontinensprojektet. Under hösten 2015 presenterades en rapport om projektet och under 2016 spreds och implementerades studiens resultat till kommunerna i Sjuhärad. Pilotstudien inom Inkontinens-projektet genomfördes 20142015 vid tre kommunala äldreboenden.

Möjligheter till fortsatt studie
Inkontinensprojektets referensgrupp undersöker möjligheterna att söka forskningsmedel för ett implementeringsprojekt, som utgår från pilotprojektets resultat och de förbättringsområden som identifierades.

Seminarier våren 2017
I maj 2017 kommer FoU Sjuhärad Välfärd att arrangera ytterligare två seminarier utifrån Inkontinensprojektet. 

Del 1, 170503: Omvårdnad/basal utredning vid äldres inkontinens.

Del 2, 170509: Utredningar/åtgärder vid äldres inkontinens.

Klicka på respektive länk för att läsa mer om respektive seminarium i FoU Sjuhärad Välfärds kalendarium.

Bakgrund
Initiativet till det som kom att bli Inkontinensprojektet kom från en distriktssköterska och en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Ulricehamn, som kontaktade FoU Sjuhärad Välfärd.

Urininkontinens hos äldre personer på vård- och omsorgsboende är ett vanligt förekommande problem, som relativt sällan utreds eller behandlas. Det kan innebära ett personligt lidande för vårdtagaren, både i form av social isolering och viss stigmatisering.

Problematiken med urininkontinens är angelägen att uppmärksamma för att vårdtagare ska få möjlighet att uppleva en högre grad av välbefinnande efter relevanta åtgärder. Ett mer personcentrat arbetssätt kan vara ett sätt att organisera vård- och omsorgsarbetet för att bemöta och hantera problematiken, för både omvårdnads-, lednings- och handledningspersonal.

Sett ur ett ekonomiskt perspektiv innebär den stora förbrukningen av inkontinensskydd en omfattande kostnad. Utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv inrymmer konsekvenser som sophantering även en miljöproblematik.

Studiens syfte
Studien syftade till att belysa personalens uppfattningar kring förekomst av olika utredningar och åtgärder när det gäller urininkontinens hos äldre på vård- och omsorgsboenden. Dessutom belyste studien frågor kring användning av inkontinensskydd och -hjälpmedel. Studiens syfte var också att visa på konsekvenser kring hantering av äldres urininkontinens vid vård- och omsorgsboenden och förslag till förbättringar.

Studiens mätningar syftade till att kartlägga assisterade toalettbesök, användning av inkontinensskydd och dess absorptionskapacitet samt förekomst av läckage utanför inkontinensskydd.

Pilotstudien 2014-2015
Intervjuer genomfördes med olika personalkategorier vid vård- och omsorgsboenden i de tre kommunerna Bollebygd, Tranemo och Ulricehamn. Lise-Lotte Jonasson, lektor vid Högskolan i Borås, genomförde, bearbetade och analyserade underlaget från intervjuerna. En referensgrupp med representanter från kommuner, landsting och FoU Sjuhärad Välfärd var knuten till studien, som inleddes under hösten 2014 och avslutades under våren 2015.

Pilotstudien avslutades med en rapport samt en kortversion av denna i broschyrform. Ett seminarium hölls vid Högskolan i Borås under hösten 2015. Rapporten och kortversionen finns att beställa i pappersform eller ladda ner i pdf-format.
Länk till rapporter.
Länk till kortversion/broschyr.

Implementering och spridning av resultat under 2016 och 2017
Under våren 2016 har en kompetenssatsning pågått i de tre kommuner som deltog i studien; Bollebygd, Tranemo och Ulricehamn, för att implementera pilotstudiens resultat. Vid seminarier som vände sig till hälso- och sjukvårdspersonal, förskrivare, inkontinensombud, politiker, chefer och övriga intresserade presenterades pilotstudiens resultat. Dessutom hölls en öppen frågestund och diskussion med deltagarna.

De workshops som arrangerades för omvårdnadspersonal, arbets- och fysioterapeuter, sjuksköterskor, personliga assistenter, med flera, hade ett upplägg som bidrog till dialog och reflektion. Projektets referensgrupp hade tagit fram frågor som underlag till gruppdiskussioner – dessa frågor ingår i både FoU-rapporten och kortversionen av denna.

Kortversionen av pilotstudiens rapport delades också ut till samtliga deltagare vid både workshops och seminarier. Samma upplägg med seminarier och workshops kommer också att arrangeras under 2017 i fler Sjuhäradskommuner än de tre som deltog i pilotstudien.

Studentlitteratur
FoU-rapporten om Inkontinensprojektets pilotstudie används även vid en utbildning inom förskrivningsrätt om 7,5 hp som Högskolan i Borås ger på uppdrag av Borås Stad. Denna riktas till sjuksköterskor som saknar förskrivningsrätt, många av dem arbetar idag på äldreboenden. Förskrivningsrätten omfattar till exempel inkontinenshjälpmedel och madrasser. FoU-rapporten används också inom specialistsjuksköterskeutbildningar vid Högskolan i Borås.

Kontaktpersoner
Angela Bångsbo, samordnare FoU Sjuhärad Välfärd, 
angela.bangsbo@hb.se, tel: 033-435 47 99

Lise-Lotte Jonasson, universitetslektor, Högskolan i Borås, 
lise-lotte.jonasson@hb.se, tel: 033-435 47 97

Initiativet till det som kom att bli Inkontinensprojektet kom från en distriktssköterska och en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Ulricehamn, som kontaktade FoU Sjuhärad Välfärd.

Urininkontinens hos äldre personer på vård- och omsorgsboende är ett vanligt förekommande problem, som relativt sällan utreds eller behandlas. Det kan innebära ett personligt lidande för vårdtagaren, både i form av social isolering och viss stigmatisering.

Problematiken med urininkontinens är angelägen att uppmärksamma för att vårdtagare ska få möjlighet att uppleva en högre grad av välbefinnande efter relevanta åtgärder. Ett mer personcentrat arbetssätt kan vara ett sätt att organisera vård- och omsorgsarbetet för att bemöta och hantera problematiken, för både omvårdnads-, lednings- och handledningspersonal.

Sett ur ett ekonomiskt perspektiv innebär den stora förbrukningen av inkontinensskydd en omfattande kostnad. Utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv inrymmer konsekvenser som sophantering även en miljöproblematik.

Syfte
Studien syftade till att belysa personalens uppfattningar kring förekomst av olika utredningar och åtgärder när det gäller urininkontinens hos äldre på vård- och omsorgsboenden. Dessutom belyste studien frågor kring användning av inkontinensskydd och -hjälpmedel.

Studiens syfte var också att visa på konsekvenser kring hantering av äldres urininkontinens vid vård- och omsorgsboenden och förslag till förbättringar.

Studiens mätningar syftade till att kartlägga assisterade toalettbesök, användning av inkontinensskydd och dess absorptionskapacitet samt förekomst av läckage utanför inkontinensskydd.

Pilotstudien
Intervjuer genomfördes med olika personalkategorier vid vård- och omsorgsboenden i de tre kommunerna Bollebygd, Tranemo och Ulricehamn. Lise-Lotte Jonasson, lektor vid Högskolan i Borås, genomförde, bearbetade och analyserade underlaget från intervjuerna.

En referensgrupp med representanter från kommuner, landsting och FoU Sjuhärad Välfärd var knuten till studien, som inleddes under hösten 2014 och avslutades under våren 2015.

Pilotstudien avslutades med en rapport samt en kortversion av denna i broschyrform. Ett seminarium hölls vid Högskolan i Borås under hösten 2015.

Rapporten och kortversionen finns att beställa i pappersform eller ladda ner i pdf-format här.

 

Implementering och spridning av resultat under 2016

Under våren 2016 har en kompetenssatsning pågått i de tre kommuner som deltog i studien; Bollebygd, Tranemo och Ulricehamn, för att implementera pilotstudiens resultat. Vid seminarier som vände sig till hälso- och sjukvårdspersonal, förskrivare, inkontinensombud, politiker, chefer och övriga intresserade presenterades pilotstudiens resultat. Dessutom hölls en öppen frågestund och diskussion med deltagarna.

De workshops som arrangerades för omvårdnadspersonal, arbets- och fysioterapeuter, sjuksköterskor, personliga assistenter, med flera, hade ett upplägg som bidrog till dialog och reflektion. Projektets referensgrupp hade tagit fram frågor som underlag till gruppdiskussioner – dessa frågor ingår i både FoU-rapporten och kortversionen av denna.

Kortversionen av pilotstudiens rapport delades också ut till samtliga deltagare vid både workshops och seminarier. Samma upplägg med seminarier och workshops kommer också att arrangeras under hösten 2016 i andra Sjuhäradskommuner än de tre som deltog i pilotstudien.

FoU-rapporten om Inkontinensprojektets pilotstudie kommer också att användas inom en utbildning inom förskrivningsrätt om 7,5 hp, som Högskolan i Borås ger på uppdrag av Borås Stad. Denna riktas till sjuksköterskor som saknar förskrivningsrätt, många av dem arbetar idag på äldreboenden. Förskrivningsrätten omfattar till exempel inkontinenshjälpmedel och madrasser. FoU-rapporten kommer också att användas inom specialistsjuksköterskeutbildningar vid Högskolan i Borås.

Möjligheter till fortsatt studie

Inkontinensprojektets referensgrupp undersöker nu möjligheterna att söka forskningsmedel för ett implementeringsprojekt, som utgår från pilotprojektets resultat och de förbättringsområden som identifierades.

Kontaktpersoner

Angela Bångsbo, samordnare FoU Sjuhärad Välfärd, angela.bangsbo@hb.se, tel: 033-435 47 99
Lise-Lotte Jonasson, universitetslektor, Högskolan i Borås, lise-lotte.jonasson@hb.se, tel: 033-435 47 97