Bildenvisar ben och fötter på skolbarn sittande i ett klassrum

Hela skolan

Skol- och socialtjänstbaserat integrationsarbete

Projektledare var Carina Häll, som även var verksam vid dialogcentrum, Stadsdel Väster. Inom projektet har man tittat närmare på både europeisk och amerikansk forskning, och då framförallt det socialpsykologiska begreppet ”ackulturation”. Det handlar om ett sätt att beskriva vad som händer när två eller fler kulturer möts. 

Integration eller marginalisering är de två poler som står i fokus, det handlar om att ha tillgång till både egna traditioner och den nya kulturen, eller ingetdera. Det finns tydliga samband som visar att integration är en skyddsfaktor för barn i åldern 6-12 år med utländsk härkomst. Ökad integration innebär mindre risk för psykisk ohälsa och normbrytande/brottsligt beteende, och påverkar även positivt hur barnen klarar skolan i ett längre perspektiv

Initiativtagare till projektet var Borås Stad. Arbetet startade formellt den 1 augusti 2013 och de första åtgärderna var att informera både familjer och personal om vikten av integration, och att anställa fler vuxna på skolan. Två familjebehandlare ska jobba med elever, föräldrar och nätverk och två utländskfödda personer blir ”kulturtolkar”.  

En viktig del av projektet var att utvärdera effekten av insatserna. Alla barn på skolan har erbjudits att delta i en enkätundersökning som genomförs vid tre olika tillfällen. Målet var att upptäcka och stötta de barn som behöver hjälp till mer integration. Forskarna sökte även att efter samband mellan integration och bättre livsvillkor för barnen.

Projektet finansierades genom Folkhälsomyndigheten och avslutades hösten 2015.

Läs mer:

Rapport och broschyr

Rapporten Utvärdering av projektet Hela Skola - Skol- och socialtjänstbaserat integrationsarbete finns att läsa och ladda ner på sidan Rapporter

En kortversion av broschyren, som heter Utvärdering av projektet Hela Skolan, finns att läsa och ladda ner på sidan Broschyrer/kortversioner.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner medan projektet pågick var Eva Medin, forskningsassistent och Göran Jutengren, vetenskaplig ledare, FoU Sjuhärad Välfärd.