Förstudie avseende unga med aktivitetsersättning och psykisk ohälsa

Antalet unga som beviljas aktivitetsersättning på grund av psykiska besvär har ökat kraftigt under senare år och endast en procent av gruppen kommer i arbete under den tid som de uppbär aktivitetsersättning. Forskning har visat att av dem som beviljas aktivitetsersättning går ett stort antal vidare till att få en mer varaktig sjukersättning. De har ofta betydligt lägre inkomster, sämre livskvalitet och ökad självmordsbenägenhet jämfört med dem som förvärvsarbetar.

Målet med förstudien var att belysa om samverkande myndigheters insatser för målgruppen stärker eller motverkar varandra när det gäller individens möjligheter att få ett arbete, undersöka vilka konkreta anledningar som föranlett att långvarig aktivitetsersättning har beviljats samt undersöka några individers uppfattningar om vilka faktorer som kan ha bidragit till att de fick långvarig aktivitetsersättning.

Förstudien genomfördes i samarbete med Sjuhärads samordningsförbund och Försäkringskassan LFC Borås och avslutades hösten 2014.

Behov av förbättringsåtgärder

Genom dokumentstudier och intervjuer har frågan belysts ur flera perspektiv och på olika organisationsnivåer.

Studiens resultat tyder på behov av förbättringar när det gäller t ex kartläggningar av aktivitetsersättning och samordnade individuella vårdplaner. Det framgår även att det saknas gemensamma riktlinjer och avsatta tider för parterna att samverka.

Diskussion förs om hur arbetet ska bedrivas framöver och om ytterligare undersökningar behövs.

 

Kontaktpersoner:

Aleksandra Jarling
Tel: 033-435 47 23
E-post: aleksandra.jarling@hb.se

Angela Bångsbo
Tel: 033-435 47 99
Mobil: 0732-002090
E-post: angela.bangsbo@hb.se