Utvärdering av Projekt Vita Villan i Tranemo

Målgrupp: Barn och unga i utsatta livssituationer.

Utvärderingsuppdrag för: Tranemo kommun.

Externfinansierat.

Om projektet

Projektet Vita Villan i Tranemo Kommun riktas till arbetslösa ungdomar med svårigheter att genomföra arbete eller utbildning. Syftet är att ge dessa ungdomar bättre förutsättningar för arbete och/eller studier genom att man utarbetar och prövar ett åtgärdspaket och en modell samt en handlingsplan för att ”ta hand om” målgruppen. 

Modellen och åtgärdspaketet ska förankras bland politiker och chefstjänstemän i berörda nämnder och förvaltningar efter projekttidens slut och implementeras i ordinarie verksamhet.

Projektet är ett samverkansprojekt. Samverkansgruppen för Projekt Vita Villan har bestått av representanter från följande verksamheter:

• Socialförvaltningen i Tranemo kommun

• Arbetsförmedlingen

• Bildningsförvaltningen i Tranemo kommun

• Samordningsförbundet/VG-regionen

• LIMAC

• Folkhälsosamordnaren

• Näringslivsansvarig i Tranemo kommun

Om utvärderingen

Utvärderingen av projektet Vita Villan syftar till att undersöka om och i vilken utsträckning projektet har uppfyllt målen i projektplanen. Det är en summativ utvärdering som sammanfattar och summerar det som har gjorts i projektet. Det finns också finns ett formativt inslag i utvärderingen i så mening att den syftar framåt genom att i efterhand försöka fånga upp processen och ta tillvara erfarenheter från projektet, som kan komma till nytta i det fortsatta arbetet med att bygga strukturer i Tranemo kommun för det framtida arbetet kring målgruppen. Det övergripande syftet med utvärderingen är alltså lärande för organisationsutveckling.

Läs rapporten

Läs mer och ladda ner rapporten via länken nedan eller beställ rapporten på FoUS webb: www.fous.se/publicerat/rapporter

Lebedinski, Lolo (2012). Utvärdering av projektet Vita villan i Tranemo kommun. Ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, programområde 2, ökat arbetskraftsutbud.

Kontaktperson: 

Lolo Lebedinski, samordnare/utvärderare FoU Sjuhärad Välfärd 
E-post: lolo.lebedinski@hb.se
Tel: 033-435 42 02