Äldre


Genomförda projekt

Under åren 2007-2016. (För äldre projekt se tidigare publicerade rapporter.)

Sista socialisationen – om anpassning och lärande på äldreboendet

”Sista socialisationen” är namnet på undersökningar som genomförts vid äldreboenden i Borås stad och Svenljunga kommun. Undersökningarna syftade till att förstå vad den äldre upplever vid flytten till ett äldreboende och vad det innebär att inleda en ny livsperiod med äldreboendet som livsform.

Projektet genomfördes av FoU Sjuhärad Välfärd i samarbete med Borås Stad och Svenljunga kommun. 

Läs mer om projektet här.


Utvärdering av TryggVE-projektet

TryggVE var ett utvecklingsprojekt för multisjuka och multisviktande personer över 75 år, vilket innebär minst tre diagnoser och tre oplanerade läkarbesök under de senaste tolv månadera. TryggVE står för Trygghet, vårdsamverkan och effektivitet.

Läs mer om projektet här.


Formkontroll för äldre samt 

På Framnäs i Kinna pågick en satsning för äldre, som baserades på sjukgymnastisk bedömning av fysisk form och aktivitetsvanor som underlag för skräddarsydda träningsprogram och råd om hemträning och lämpliga aktiviteter.

Verksamheten utvärderades vetenskapligt avseende bl.a. effekten på livskvalitet, aktivitetsmönster, prestationsförmåga och konsumtion av hemtjänst och sjukvård hos inaktiva personer, 75 år eller äldre. 

Formkontroll för äldre - kvalitativ studie

Delrapport från projektet Formkontroll för äldre. 

Läs mer om projektet här.


Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden

Projektet förväntades reda ut huruvida halten av IL-6 i urinen kunde användas för att skilja mellan symptomgivande urinvägsinfektioner och harmlösa bärarskap av bakterier i urinen bland individer på äldreboenden. Förbättrad diagnostik skulle innebära en möjlighet att mer specifikt kunna rikta användningen av urinvägsantibiotika. Detta är av stor vikt med tanke på den tilltagande problematiken med antibiotikaresistens.

Projektet finansierades via FoU Sjuhärad Välfärd (FoU-stöd), FoU-rådet i Södra Älvsborg samt Göteborgs Läkaresällskap.

Läs mer om projektet här.


LÄR UT-projektet

LÄR UT – bättre läkemedelshantering för äldre, var ett projekt inom området läkemedelshantering i Borås Stad som finansierades av statliga stimulansmedel. 

Projektet var ett samarbete mellan Borås Stad, primärvården i Södra Älvsborg, Borås-Bollebygd och FoU Sjuhärad Välfärd, som pågick under åren 2006-2012. FoU Sjuhärad Välfärd var också med och utvärderade projektet.

Läs mer om projektet här.


COAT

COAT, Carers Outcome Agreement Tool, är ett vetenskapligt framtaget instrument för planering, uppföljning och utvärdering av stöd till anhörigvårdare. Forsknings- och utvecklingsarbetet genomfördes i Sverige och England och bygger på tidigare forskning avseende anhörigstöd, brukarmedverkan och partnerskap vid ÄldreVäst Sjuhärad, Högskolan i Borås och Universitetet i Sheffield

Projektet utvärderades under 2009.

Läs mer om projektet här.

Projektet handhas numera av Nka, Nationellt kompetenscentrum för anhöriga.


Samordnad vård- och omsorgsplanering med fokus på brukarperspektivet

Projektet syftade till att i tre steg studera hur olika förutsättningar påverkar vård- och omsorgsplaneringens kvalitet med avseende på brukarnas delaktighet under beslutsprocessen samt samverkan mellan olika yrkesgrupper och verksamheter.

Läs mer om projektet här.


Social dokumentation

Projektet Social dokumentation var ett samarbetsprojekt mellan Sjuhäradskommunerna Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn. Projektets syfte var att utveckla ökade kunskaper i social genomförandedokumentation inom äldreomsorgen, som i sin tur förväntats ge en kvalitetsutveckling i hjälpinsatserna. 

Läs mer om projektet här.


Brukarkvalitetsundersökning av äldreomsorgen i Herrljunga, Svenljunga och Tranemo kommuner

Rapport
Kortversion av rapport


Utvärdering av Hemrehab i Borås

Rapport


Virtuellt sårvårdscentrum

Slutrapport: (2008).
Rapport: (2002).