Formkontroll för äldre

På Framnäs i Kinna pågår en satsning för äldre, som baseras på sjukgymnastisk bedömning av fysisk form och aktivitetsvanor som underlag för skräddarsydda träningsprogram och råd om hemträning och lämpliga aktiviteter. I huset erbjuds träningslokal för både individuell träning, som t.ex. styrketräning, och olika typer av gruppträning, som t.ex. balans och kondition, men också en mötesplats för kulturella aktiviteter och föreläsningar utifrån önskemål.

Verksamheten utvärderas nu vetenskapligt avseende bl.a. effekten på livskvalitet, aktivitetsmönster, prestationsförmåga och konsumtion av hemtjänst och sjukvård hos inaktiva personer, 75 år eller äldre. Testning sker före och efter träningsperioden, som pågår i sex månader. Studien, som har påbörjats och beräknas vara slutförd år 2010, bekostas via stimulansmedel av Marks kommun. FoU Sjuhärad Välfärd bekostar handledningsinsatser, hälsoekonomisk konsultation, statistikerhjälp vid dataanalys och tillhandahåller arbetsplats, nätverk och en lärande miljö för Ulrika Bjerke, som genomför utvärderingen.

Rapport:

Ulrika Bjerke, Kerstin Frändin (2013). Formkontroll för äldre. En randomiserad, kontrollerad studie.


Läs mer om projektet:

Artikel i Borås Tidning (2008-12-08)

Formkontroll för äldre - kvalitativ studie

FoUS driver i Kinna ett interventionsprojekt ”Formkontroll för äldre” för att stimulera till fysisk aktivitet. Detta är en delstudie i detta projekt och också en del i en planerad doktorsavhandling om ett gott åldrande.

Syftet är att undersöka äldres egna uppfattningar om vad som är ett gott åldrande samt betydelsen av en intervention med fysisk aktivitet. Metoden är kvalitativa djupintervjuer. Tjugofyra personer har intervjuats individuellt och intervjuerna har bandats och skrivits ut. Analyser pågår enligt kvalitativ innehållsanalys.

En ökad kunskap om äldre personers tankar och åsikter skulle kunna bidra till att strategier på samhällsnivå kan anpassas för att vara av största möjliga betydelse för individen.

Skriftlig rapport på svenska beräknas vara klar i slutet av 2011 och en engelskspråkig artikel under våren 2012. Projektet finansieras av FoUS (FoU-stöd) och delvis även av lokala FoU-rådet vgregion och sjukvårdsstrategiska enheten på SÄS.

Delrapport:

Helena Hörder, Kerstin Frändin (2012). Betydelsen av en intervention med fysisk träning för inaktiva äldre. Delrapport från projektet Formkontroll för äldre.