LÄR UT

“LÄR UT – bättre läkemedelshantering för äldre” är ett projekt inom området läkemedelshantering i Borås Stad som finansieras av statliga stimulansmedel.

I projektet LÄR UT är utbildning och symtomskattning redskapen för att förbättra läkemedelshanteringen för äldre. Äldre som använder många läkemedel är en riskgrupp som behöver uppmärksammas då de är extra utsatta för att få läkemedelsbiverkningar. Sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård utbildas enligt LÄR UT-konceptet till handledare för omvårdnadspersonal. Totalt har de 223 sjuksköterskor som utbildats genomfört utbildningar för närmare 1700 omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen.

Projektet är ett samarbete mellan Borås Stad, Primärvården i Södra Älvsborg, Borås- Bollebygd och FoU Sjuhärad och har pågått sedan 2006. FoU-enheten Sjuhärad - Välfärd är med och utvärderar projektet.

I rapporten ” LÄR UT – Bättre läkemedelshantering för äldre. Beskrivning och utvärdering av ett utbildningskoncept för omvårdnadspersonal och sjuksköterskor inom kommunal hälso - och sjukvård” beskrivs hela projektet från idé- genomförande till utvärdering. En sammanfattning av projektet går också att läsa i en kortversion (se bilden ovan).

Utvärderingen visar att kunskapen om äldre och läkemedel ökade och att den används i vardagsarbetet av de allra flesta, 89-96 procent av personalen. Sjuksköterskorna har förutom ökad kunskap, fått praktiska verktyg och möjligheter att utbilda omvårdnadspersonal.

FoU Sjuhärad har också varit med att utveckla LÄR UT:s symtomskattningsblankett. Symtomskattningen kan vara en vägledning att sätta ord på de upplevda besvär både för den äldre själv och/eller närstående, omvårdnadspersonal eller sjuksköterskan som gör symtomskattningen. Blanketten används i samband med den äldres årsbesök hos distriktsläkare, inför förnyelse av recept/apodos och/eller utvärdering av ordinationsändringar. Nära 500 symtomskattningar har genomförts, främst på särskilda boenden. Symtomskattningarna bedöms av personalen vara till nytta för de äldre.

Nästa steg i utvärderingen är att fråga hur de äldre själva upplever att få frågor om sin hälsa via symtomskattningen. Det kommer att ske i form av intervjuer och hoppas bidra till att öka kunskapen om äldres delaktighet i läkemedelbehandling. Beräknas vara klar under 2012.

Ladda ned arbetsverktyg

Arbetsverktyg - LÄR UT (Symtomskattningsblankett m.m.)

Läs mer om LÄR UT:

Framtidens äldreomsorg i fokus vid ministerbesök (2012-05-22)
Äldreministern ville lära mer om Lär ut (2012-04-18)
LÄR UT-projektets goda resultat uppmärksammas (2012-03-02)

Närvårdssamverkan, TryggVE
Borås Stads webbplats

Strategi och regional handlingsplan för äldre och läkemedel

Rapport LÄR UT - bättre läkemedelshantering för äldre 
Kortversion av rapport LÄR UT - Bättre läkemedelshantering för äldre

Uppsatser:

Magisteruppsats: Kommunsjuksköterskans upplevelser om ansvarsrollen kring äldres läkemedelshantering - En kvalitativ intervjustudie

Artiklar:

FoU Sjuhärad Välfärds nyhetsbrev 2009:1, sid:6
Södra Älvsborgs Läkemedelskommitté tidning LK – Nytt:
LK- Nytt 2006:01
LK-Nytt 2007:3
LK- Nytt 2008:02

Konferenspresentationer

Borås 2010- slutseminarium
Alingsås 2008
Umeå 2008
Borås 2007

Kontaktperson:

Marie Elm, distriktssköterska/projektledare Borås Stad, FoU Sjuhärad Välfärd
Tel: 0766-23 06 49, 033-435 47 92,  E-post: marie.elm@boras.se