Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden

Upp till hälften av dem som bor på ett äldreboende har bakterier i urinen utan att det ger några symptom och utan att det ska behandlas. Därför uppstår det en svårtolkad situation när en individ på ett äldreboende får ett nytt symptom samtidigt som man hittar bakterier i urinen. Det nya symptomet skulle kunna vara orsakat av en urinvägsinfektion men det kan lika gärna vara så att bakterierna är ett betydelselöst bifynd som inte har något med symptomet att göra. Extra svårt blir det vid ospecifika symptom som trötthet, oro och förvirring. Ofta resulterar detta i antibiotikabehandlingar med tveksamt värde.

Utifrån den diagnostiska osäkerheten skulle det behövas ett nytt kompletterande test för att kunna avgöra om fynd av bakterier i urinen innebär ett harmlöst bärarskap eller om det rör sig om en symptomgivande infektion. Inflammationsparametern interleukin 6 (IL-6) i urinen är ett lovande sådant test.

I studien kommer ett urinprov att tas från samtliga individer som samtycker till detta på äldreboendena i Borås Stad och Bollebygds Kommun. Samtidigt ifylles ett symptomformulär som efterfrågar symptomen nytillkommen eller ökad trötthet, oro, förvirring, agitation, nedsatt aptit, falltendens, sveda vid vattenkastning, täta urinträngningar alternativt en beskrivning av att på annat sätt inte vara sig lik. Urinen skickas för odling och analys av IL-6.

Projektet förväntas reda ut huruvida halten av IL-6 i urinen kan användas för att skilja mellan symptomgivande urinvägsinfektioner och harmlösa bärarskap av bakterier i urinen bland individer på äldreboenden. En förbättrad diagnostik skulle innebära en möjlighet att mer specifikt kunna rikta användningen av urinvägsantibiotika. Detta är av stor vikt med tanke på den tilltagande problematiken med antibiotikaresistens.

Projektet finansieras via FoU Sjuhärad Välfärd (FoU-stöd), FoU-rådet i Södra Älvsborg samt Göteborgs Läkaresällskap.

Datainsamling genomförs hösten 2011. Materialet bearbetas statistisk våren 2012 varefter publicering i en internationell vetenskaplig tidskrift planeras.

Avhandling och vetenskaplig artikel:

 • Sundvall PD, Elm M, Gunnarsson RK, Mölstad S, Rodhe N, Jonsson L, Ulleryd P. (2014): Antimicrobial resistance in urinary pathogens among Swedish nursing home residents remains low: a cross-sectional study comparing antimicrobial resistance from 2003 to 2012. BMC Geriatrics, 2014 Mar 13.
  Ta del av artikeln:
  http://www.biomedcentral.com/1471-2318/14/30

 • Sundvall, P-D. (2014): Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly residents of nursing homes. Institute of Medicine.
  Diss., Sahlgrenska Academy. University of Gothenburg.
  Ta del av avhandlingen:
  http://hdl.handle.net/2077/35204

Medverkande:

Projektledare:
Pär-Daniel Sundvall, Distriktsläkare, Vårdcentralen Sandared, FoU-enheten Södra Älvsborg. Doktorand inom Allmänmedicin, Göteborgs Universitet. 

Forskningssjuksköterska:
Marie Elm. Distriktssköterska Borås Stad, FoU Sjuhärad Välfärd.

Handledare:
Ronny Gunnarsson. Distriktsläkare, docent och verksamhetsansvarig för FoU-enheten i Södra Älvsborg.

Övriga medarbetare:
Peter Ulleryd. Biträdande smittskyddsläkare Smittskyddsenheten Västra Götaland. Disputerat vid Göteborgs Universitet 2001.
Nils Rodhe. Distriktsläkare Falu Vårdcentral. Medicine doktorsexamen 2008-11-05.

Kontaktperson:

Kontaktperson då projektet pågick var Pär-Daniel Sundvall.