Funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder - utredningsmetoder

På rehabiliteringskliniken på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås följer man vuxna patienter med förvärvad hjärnskada genom hela rehabiliteringsprocessen. Vid mer omfattande konsekvenser av hjärnskadan kan hjälp från samhället enligt lagen som särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) vara aktuell. I dessa fall görs en neuropsykologisk utredning vilken kan  ligga till grund för ansökan om LSS 2, andra personkretsen, som gäller denna patientgrupp. Idag finns ingen samlad bild av vilka metoder psykologer använder vid dessa bedömningar.

En enkät har utformats och sänts ut till medlemmarna i Sveriges Neuropsykologers Förening. Första delen av enkäten innehåller frågor om år i yrket, vidareutbildning och inom vilken verksamhet som utredningarna görs. Andra delen rör specifikt LSS-utredningarna och fokuserar på vad man baserar sin bedömning om skadans omfattning respektive prognos på. Svaren på enkäten bearbetades statistiskt för en kvantitativ sammanställning.

Studien genomfördes med ekonomiskt FoU-stöd från FoU Sjuhärad Välfärd.

Studien är ett vetenskapligt arbete som ingick i specialistutbildningen för psykologer och var klart under slutet av 2011.

Kontaktpersoner:

Kontaktpersoner då studien gjordes var Hjördis Flodman och Wibeke Aasmundsen, leg psykologer vid rehabkliniken Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Borås.