Huvudmeny

Presentationer från arrangemang


Här samlar vi presentationer från insatser för kompetensutveckling, som seminarier och FoU-caféer, med mera, som arrangerats av FoU Sjuhärad Välfärd. Respektive föreläsare avgör om materialet publiceras eller inte.

2017

2017-05-22 Seminarium: IBIC för en behovsstyrd socialtjänst

Individens behov i centrum, IBIC - för en behovsstyrd socialtjänst. Erik Wessman, Socialstyrelsen.
Presentation (pdf).

svart linje

2017-05-16 Seminarium: Svåra samtal med ensamkommande barn och unga
Svåra samtal. Helena Pokka, Högskolan i Borås.
Presentation (pdf).

svart linje

2017-05-11 Utbildning: Utmanande beteenden - utmanade verksamheter

Utmanande beteenden - utmanade verksamheter. Petra Björne, Therese Omdal, Magnus Björne, Malmö stad.
Presentation (pdf).

svart linje

 

2017-05-09 Seminarium: Utredningar och åtgärder vid inkontinens hos äldre

Blåsdysfunktion hos äldre. Agneta Sandberg, Blekingesjukhuset.
Presentation (pdf).

Gothenburg Continence Research centre. Ian Milsom, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.
Presentation (pdf).

svart linje

2017-05-03 Seminarium: Omvårdnad och basal utredning vid inkontinens hos äldre. 

Urininkontinens. Karin Blick, Sörhaga vårdcentral, Alingsås.
Presentation (pdf).

Blås- och tarmfunktionsproblem hos vuxna. Rose-Marie Adler.
Presentation (pdf).

Hygien på rätt sätt inom äldreomsorgen. Maria Engström, SÄS Borås.
Presentation (pdf).

svart linje

 

2017-04-24 Seminarium: Värderingar som rör bemötande

Värderingar som rör bemötande - en vård- och omsorgsetisk modell. Lars Sandman, Högskolan i Borås samt Linköpings universitet.
Presentation (pdf).

svart linje

2017-03-15 Seminarium: Social dokumentation för personcentrerad omsorg

Social dokumentation. Ann Nilsson och Thomas Carlsson, Vård & Omsorgsutveckling i Väst.
Presentation (pdf).

svart linje

2017-03-08 Dialogcafé: Välfärdsteknologi
Möjligheter och hinder. Leif Sandsjö, Högskolan i Borås. 
Presentation (pdf).

Välfärdsteknologi - för seniorer snarare än gråhåriga tonåringar. Sofi Fristedt, Jönköpings universitet.
Presentation (pdf).

svart linje

2016

2016-10-26 Seminarium: Insatser för funktionsnedsatta

Hundassisterad terapi, Bräcke diakoni. Elin Wikström, Stina Wahl, Monica Broman, Bräcke diakoni. Lars Rönnmark, FoU Sjuhärad Välfärd samt Göteborgs universitet..
Presentation (pdf). 

Arbetsmarknadsprojekt Tranemo. José Roberto Hernandez, Tranemo kommun. 
Presentation José Hernandez (pdf). 

svart linje

2016-09-21 Dialogmöte/workshop: Behov och möjligheter kring nyanlända barn och unga
Exempel insatser nyanlända hos andra FoU-verksamheter. Louise Hellgren, FoU Sjuhärad Välfärd.
Presentation Louise Hellgren (pdf).

Nya GRannar. Ett ESF-projekt i Göteborgsregionen. Ulla-Britt Caping Salas, GR, Göteborgsregionens kommunalförbund.
Presentation Ulla-Britt Caping Salas (pdf).

Arbete med ensamkommande barn på GR. Ulla-Britt Caping Salas, GR.
Presentation 2, Ulla-Britt Caping Salas (pdf). 

svart linje

2016-05-18 Fortbildningsdag: Övervikt och fetma hos barn
Det svåra samtalet. Claes Björnram, sjukhuspräst och ordförande för etikforum, Säs. Presentation Claes Björnram (pdf). 

Motiverande samtal. Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska/psykoterapeut, Livsstilsmottagningen, Karolinska universitetssjukhuset.
Presentation Sofia Trygg Lycke (pdf). 

Nya Lätta tips. Julia Backlund, dietist, Centrala barnhälsovården Borås/Södra Älvsborg. Presentation Julia Backlund (pdf).  

Tema övervikt. Laslo Erdes, (moderator) barnhälsovårdsöverläkare Södra Älvsborg.
Presentation Laslo Erdes (pdf).

svart linje

2016-04-26 Seminarium: God evidensbas för socialtjänsten Möjligheter och hinder för evidensbaserad praktik i socialtjänsten? Carina Abrahamson Löfström, organisationsforskare vid FoU i Väst/GR och lektor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
Presentation Carina Abrahamson Löfström (pdf).

Goda exempel: DMO och ASI. Catherine Larsson, regionutvecklare Social välfärd och hälsa, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
Presentation Catherine Larsson (pdf).

Utvärdering av nationell satsning på att utveckla EBP inom funktionshinderområdet. Per-Åke Karlsson, lektor och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd.
Presentation Per-Åke Karlsson (pdf).

svart linje

2016-03-04 Halvdagskonferens: Preparatkännedom, del 2
Droghandel på Darknet. Niklas Lindroth, narkotikasamordnare vid polisen i Alingsås. 
Presentation Niklas Lindroth (pdf).

svart linje

2016-01-26 och 01-27 Temadag: Övervikt och fetma hos barn

Introduktion till temadagen. Moderator Laslo Erdes, blivande barnhälsovårdsöverläkare i Södra Älvsborg.
Presentation Laslo Erdes (pdf)
.

Folkhälsoarbete i Västra Götalandsregionen. Annika Nilsson Green och Eva Mattsson Elofsson, regionutvecklare, Folkhälsokommittén, VG-regionen.
Presentation Folkhälsokommittén (pdf).

Ny forskning kring fetma. Jovanna Dahlgren, professor och sektorsöverläkare obesitas, Centrum för pediatrisk tillväxtforskning.
Presentation Jovanna Dahlgren (pdf).

Förebyggande insatser mot fetma hos barn. Staffan Mårild, docent och överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.
Presentation Staffan Mårild (pdf).

Sköterskors upplevelse av fetmaförebyggande arbete. Susann Regber, barnsjuksköterska och lektor i omvårdnad vid Halmstad högskola.
Presentation Susann Regber (pdf)
.

Främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Åse Blomqvist och Anna Orwallius, fysioterapeuter, FaR-teamet, VG-regionen.
Presentation Blomqvist & Orwallius (pdf)
.

FaR - fysisk aktivitet på recept - i Borås. Ellinor Nylund, fysioterapeut och FaR-samordnare, SÄS Borås.
Presentation Ellinor Nylund (pdf).

Interkulturell kompetens och ett normmedvetet förhållningssätt. Maria Magnusson, sjuksköterska, dietist och doktor i medicinsk vetenskap och Moa Hellmyr Lewis, folkhälsovetare.
Presentation Maria Magnusson (pdf)
.

svart linje

2014

2014-03-05 Seminarium: Livssituationen efter en hjärnskada

– hur kan den se ut på längre sikt?

Lars Jacobsson, forskare och fil.dr i hälsovetenskap, leg psykolog och specialist i neuropsykologi vid Norrbottens Läns Landsting.Berth Danermark, professor i sociologi vid Örebro universitet, har under många år forskat om samverkan och har skrivit flera böcker på temat.
Presentation Lars Jacobsson (pdf)

svart linje

2014-01-27 Seminarium: Samverkan ur ett ledningsperspektiv

Berth Danermark, professor i sociologi vid Örebro universitet, har under många år forskat om samverkan och har skrivit flera böcker på temat.
Presentation Berth Danermark (pdf)