Rapporter från FoU Sjuhärad Välfärd

Läs rapporterna som pdf-filer nedan, eller ladda ned och spara på egen dator.
(Rubrikerna = länkar till pdf-filer.) 

Kortversioner/broschyrer

Vissa rapporter finns sammanfattade i kortversioner, i form av broschyrer.
Se särskilda länkar i förteckningen nedan samt sidan Broschyrer/kortversioner.

Beställning av tryckta rapporter

Om du vill beställa någon av våra rapporter i tryckt format, skicka din beställning till fous@hb.se

Tidigare rapporter

Rapporter från FoU Sjuhärad Välfärd (och tidigare ÄldreVäst Sjuhärad) som är äldre än fem år finns i förteckningar på sidorna Rapporter 2011-2006 och Rapporter 2005-2001.

2018

Tidiga insatser för ökad skolnärvaro - Utvärdering av ett socialt investeringsprojekt
Margareta Lundberg Rodin och Göran Jutengren

Hela Väster - Utvärdering av ett skolutvecklingsprojekt i Borås Stad
Margareta Carlén och Goran Puaca

Utveckling av granskningsmallar
Individens Behov I Centrum
Sylvia Nyman

Granskningsmallar – Individens behov i centrum, IBIC (ifyllningsbara pdf-filer)
Granskningsmall – handläggningsdokumentation (pdf)
Granskningsmall – genomförandedokumentation (pdf)


2017

Arbetsmarknadsinriktade insatser för personer med beslut om daglig verksamhet
Arbetsrapport från beviljat FoU-stöd
José Hernández

Uppföljning av tre FoU-insatser vid FoU Sjuhärad Välfärd
Lär ut-projektet, Utvärderingsverkstad och Sista socialisationen
Per-Åke Karlsson, Margareta Lundberg Rodin & Lars Rönnmark


2016

Utvärdering av nationell satsning på utveckling av EBP
– evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Verksamhetsområde funktionshinder.
(Rapporten finns endast som pdf, inte i tryckt format.)
Per-Åke Karlsson & Bengt G Eriksson, uppdrag för SKL

Inkontinensprojektet  
Personalens uppfattningar om äldre vårdtagares urininkontinens vid tre kommunala vård- och omsorgsboenden och hantering av frågor kring detta. (Länk till kortversion finns här)
Lise-Lotte Jonasson


2015

Utvärdering av projektet Hela Skolan – Skol- och socialtjänstbaserat integrationsarbete
(Länk till kortversion finns här)
Eva Medin & Göran Jutengren


2014

Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Slutrapport.
Margareta Carlén, Mikael Löfström & Christer Theandersson

Parenting Young Children – PYC 
Rapport från tre års utvecklings- och implementeringsarbete.
Lisbeth Mensas

Sista socialisationen. Berättelser om livskraft på äldreboendet.
(Länk till kortversion finns här)
Lars Rönnmark

Utvärdering av TryggVE – ett projekt för anpassade insatser till de mest sjuka äldre
(Länk till kortversion finns här)
Eva Höglund, Kerstin Frändin, Helena Hörder & Per-Åke Karlsson


2013
”… men ingen berättar om de fula sidorna …”. 
Rapport från en FoU-cirkel för lokal mobilisering mot cannabis.
Björn Andersson & Lolo Lebedinski (red.)

Det måste få ta tid. 
Metoder och synsätt i patientarbetet vid Äldrepsykiatriska teamet, Södra Älvsborgs Sjukhus.
Lars Rönnmark

Individuell plan enligt SoL och HSL. Till nytta för brukarna?
Sara Esbjörnson
& Anders Hagqvist

Onödig slutenvård av sköra äldre. 
En kunskapsöversikt.
(Länk går till FoU i Väst/GR)
Theresa Larsen, Hanna Falk & Angela Bångsbo 

Formkontroll för äldre. 
En randomiserad, kontrollerad studie.
Ulrika Bjerke & Kerstin Frändin

Stöd till anhöriga – erfarenheter från åtta kommuner 2010-2012
(Länk går till Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga)
Marianne Winqvist, Lennart Magnusson, Ingela Bergström, Kerstin Beyhammar, Bengt  Eriksson, Annika Follin, Annica Forsgren, Carina Forsman Björkman, Margareta Göransson, Suzanne Göransson, Eva Höglund, Ann-Christine Larsson, Bo Lerman, Carina Mannefred, Martina Takter, Lena Talman, Dennis Tomazic, Erik Wesser & Elizabeth Hanson

Forskning och utveckling i samverkan?
En extern utvärdering av FoU Sjuhärad Välfärd.
Eva Andersson & Magnus Hultin

Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
Delrapport 1.
Margareta Carlén, Sara Esbjörnson & Mikael Löfström

Dialektisk beteendeterapi som arbetsplatsverktyg 
Utvärdering av DBT-färdighetsträning för ett team vid vårdavdelning 3 på Vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus.
Lolo Lebedinski


2012

Handbok för utvärderingsverkstäder
Elisabeth Beijer
, Bengt G Eriksson (red), Marie Gustafsson, Anders Hagqvist, Margareta Hansson, Per-Åke Karlsson (red), Pia Käcker, Kjerstin Larsson, Lisbeth Mensas, Laila Niklasson & Lis Palm.

Utveckling av stödet till anhöriga i Borås Stad 2010–2011
Carina Mannefred
(Länk till bilagor finns här.)

Utvärdering av Närvårdskansliets geografiska lokalisering och organisatoriska placering
Lolo Lebedinski

Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder 
– en studie av neuropsykologers metoder.
Wibeke Aasmundsen & Hjördis Flodman

Betydelsen av en intervention med fysisk träning för inaktiva äldre
Delrapport från projektet Formkontroll för äldre.
Helena Hörder & Kerstin Frändin

Utvärdering av projektet Vita villan i Tranemo kommun 
Ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, programområde 2, ökat arbetskraftsutbud.
Lolo Lebedinski

Tvärprofessionell samverkan för patienters/brukares delaktighet i vård- och omsorgsplanering
Angela Bångsbo
Eva Lidén