Rapporter 2005-2001

Läs rapporterna som pdf-filer eller ladda ned och spara på egen dator.
(Rubrikerna = länkar till pdf-filer.) 

Kortversioner/broschyrer

Vissa rapporter finns sammanfattade i kortversioner, i form av broschyrer. 
Se särskilda länkar i förteckningen nedan samt sidan Broschyrer/kortversioner.

Beställning av tryckta rapporter

Om du vill beställa någon av våra rapporter i tryckt format, skicka din beställning till fous@hb.se

Aktuella rapporter

Aktuella rapporter från FoU Sjuhärad Välfärd finns i en förteckning på sidan Rapporter.

Rapporter från år 2011-2006

finns i förteckning på sidan Rapporter 2011-2006


2005

COAT: the Carers Outcome Agreement Tool.
A new approach to working with family carers.
Rapporten finns endast att beställa i tryckt form (ej pdf).
Rapporten är på engelska.
Elizabeth Hanson, Janet Nolan, Lennart Magnusson, Eva Sennemark, Lennarth Johansson, Mike Nolan

Vad gör de som hjälper gamla i hemmet?
En studie om samverkan och kompetens inom äldreomsorgen.
Länkar till komplettering bilaga 2 finns här:
enkät till närstående om Kalle
enkät till äldre om Kalle
enkät till närstående om Klara
enkät till personal om Klara
Länk till bilaga 6 finns här:
Deltagarnas kommentarer kring arbetsmodellen
Per-Åke Karlsson, Monica Nordström, Mariella Niemi, Pia Redberg

Planeringsinstrument för anhörigstöd.
(Rapporten kunde tidigare beställas från Socialstyrelsen, men länk till Socialstyrelsen finns inte längre kvar.//160928)
Elizabeth Hanson, Janet Nolan, Lennart Magnusson, Eva Sennemark, Lennarth Johansson, Mike Nolan

Utvärdering av projekt efterlevandestöd för anhörigvårdare.
Delrapport 2004.
Ingegerd Winqvist

Nå, blir det bättre om vi samverkar?
Slutrapport från utvärderingen av Samrehab i Mark-Svenljunga. 
Lena Ehrnlund, Lena Essedahl, Kristina Süvari, Per-Åke Karlsson

Meningsfull vardag i särskilt boende.
En litteraturöversikt.
Ingegerd Winqvist, Elizabeth Hanson

Brukare om sin äldreomsorg.
– i Herrljunga, Svenljunga och Tranemo. 
Per-Åke Karlsson, Eva Höglund, et al

Kollegiegranskning av biståndsbedömare inom äldreomsorgen.
Anna Dunér, Monica Nordström, et al

Jag har ju barnen som kommer.
Äldres hälsa och levnadsvillkor; en intervjuundersökning med vård- och omsorgsberoende i Sjuhäradsbygden.
Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson

En kartläggning av äldre finska invandrares kostvanor och hälsa i Marks kommun.
Maria Lancha

Gemenskap på äldre da’r.
En studie om äldre kinesers livssituation, behov och önskemål inför ålderdomen.
Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson


2004

Mål och policy vid palliativ vård och vård i livets slutskede för äldre och deras närstående i Tranemo.
Ett gemensamt synsätt.
Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson, Carita Brovall


2003

Handledning av biståndsbedömare.
Lisbeth Johnsson

Metoder för granskning av webbplatsers tillgänglighet med fokus på navigering.
(Rapporten finns bara att beställa i tryckt form.)
Kerstin Holm

Svenljunga idé, verksamhet och erfarenheter hittills.
Nulägesrapport 26 maj 2003.
Länkar till enkäter och intervjuer finns här:
enkät medaktörer, tillfälle 1
enkät patient, tillfälle 1 
enkät personal, tillfälle 1 
intervju patient/närstående, tillfälle 1 
intervju personal, tillfälle 1 
Lena Ehrnlund, Lena Essedahl, Kristina Süvari, Per-Åke Karlsson

Vad gör de som hjälper dom gamla i hemmet?
Delrapport 1 från FoU-projektet med samma namn.
(Rapporten finns bara att beställa i tryckt form.)
Mariella Loberg

Brukare i samtal
– utveckling av palliativ vård för äldre i Tranemo kommun. Delrapport.
Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson, Carita Brovall


2002

Hälsa och livssituation i relation till fallolyckor bland äldre personer i Sjuhärad.
Lennart Magnusson

Informationscentrum för äldre och närstående i Sjuhärad.
Slutrapport till Socialdepartementet 2002-09-25. 
Bengt-Arne Andersson, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson, Ritva Lidskog, Kerstin Holm

Informationscentrums webbplats utvecklingen av en användbar databasdriven webbplats med användarna i fokus.
Ett delprojekt i Informationscentrum för äldre och deras närstående.
Kerstin Holm

Virtuellt sårvårdscentrum i södra Älvsborg.
Kartläggning av förutsättningarna för en etablering. 
Ulrika Källman, Bengt-Arne Andersson

Rehabilitering för äldre
– guide vid val av mätinstrument.
(Länk till Adresser till upphovsmän och/eller utgivare av de mätinstrument som ingår i rapporten finns här.)
Mari Ingemarsson, Martin Nilsson, Ulla Sonn

Fokus på frivillighet med och för äldre.
En kartläggning av frivilligmedverkan i omsorg och vård om äldre och deras familjer.
(Rapporten finns bara att beställa i tryckt form.)
A Ljunggren, L Magnusson, B-A Andersson, S-O Apelqvist, I Bogsjö, E Hessel, B Hoflin

Utvärdering av system för registrering av tid inom hemvård.
(Rapporten finns bara att beställa i tryckt form.)
K Göransson, C Helgesson-Björk, B-A Andersson


2001

Den kommunbaserade rehabiliteringens effekt på livskvaliteten hos äldre.
En kritisk litteraturgranskning.
(Rapporten finns bara att beställa i tryckt form.)
M Nilsson

Informationscentrum för äldre och deras närstående.
Delrapport december 2001.
(Rapporten finns bara att beställa i tryckt form.)
R Lidskog, K Holm, E Hanson, L Magnusson, B-A Andersson

Telefonsystem vid vårdcentral. 
En uppföljning av vårdtagarnas uppfattningar.
(Rapporten finns bara att beställa i tryckt form.)
E Stolfer, K Pettersson, B-A Andersson