Rapporter 2011-2006

Läs rapporterna som pdf-filer eller ladda ned och spara på egen dator.
(Rubrikerna = länkar till pdf-filer.) 

Kortversioner/broschyrer

Vissa rapporter finns sammanfattade i kortversioner, i form av broschyrer. 
Se särskilda länkar i förteckningen nedan samt sidan Broschyrer/kortversioner.

Beställning av tryckta rapporter

Om du vill beställa någon av våra rapporter i tryckt format, skicka din beställning till fous@hb.se

Aktuella rapporter

Aktuella rapporter från FoU Sjuhärad Välfärd finns i en förteckning på sidan Rapporter.

Tidigare rapporter

Tidigare rapporter från FoU Sjuhärad Välfärd finns i förteckning på sidan Rapporter 2005-2001 


2011

KomBas-projektet.
Kompetensutveckling för baspersonal – slutrapport från utvärderingen av projektet.
Lolo Lebedinski

Uppföljning av de lokala Psykiatriråden i Sjuhärad/Södra Älvsborg 2011.
Lolo Lebedinski

(Länk till e-kapitel/bilagor finns här.) 

Enhetschefer undersöker sin roll – ett FoU-projekt i Sjuhärad.
Catharina Ehlersson, Eva Hjort, Marita Karlsson, Lars Rönnmark (red), Jan-Erik Tenefors

Protesförsörjning av benamputerade i Sjuhäradsbygden.
Studie 1 – Faktorer som påverkar den fysiska förmågan och protesförsörjning, samt resultaten av dessa faktorer hos benamputerade på Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.
Jessica Craaford, Maria Glemne, Linus Nygren
(Länk till referenslista finns här. Obs! Reviderad.)

Verkstäder för utvärdering i välfärdsverksamheter
– erfarenheter från några svenska FoU-enheter och högskolor.
Elisabeth Beijer, Bengt G Eriksson (red), Jennifer C Greene, Kari Jess, Ove Karlsson Vestman, Per-Åke Karlsson (red), Laila Niklasson
(Länk till bilagor finns här.)


2010

Möten över gränser.
Trädgårdsrummet som en möjlig mötesplats.
Lotten Borgvall, Eva Svegelius

Kommunikativa processer och upplevelser av delaktighet i vård- och omsorgsplaneringsmöten.
Delrapport i projektet Samordnad vård- och omsorgsplanering med fokus på brukarperspektivet.
Angela Bångsbo, Eva Lidén

LOV i Sjuhärad.
En förstudie om kundval.
Sara Esbjörnson

LÄR UT – Bättre läkemedelshantering för äldre
Marie Elm
(Länk till kortversion finns här.)
(Länk till bilaga/figur finns här.)


2009

Vård- och omsorgsplaneringsmötet.
erfarenheter ur ett tvärprofessionellt perspektiv
Eva Lidén

FoU-projektet Social dokumentation
– en redogörelse för arbetet 2006–2008.
Eva Höglund, Maria Hallberg
(Länk till kortversion finns här.) 

Attitydförändring och nya arbetsformer för social dokumentation.
En utvärdering av ett projekt inom äldreomsorgen i sju kommuner.
Anngerd Lönn Svensson, Marika Kokkonen

Uppföljning av Informationsarbetet vid ÄldreVäst Sjuhärad.
Eva-Lotta Andersson, Camilla Alth

Vad gör tidigare medarbetare vid ÄldreVäst Sjuhärad nu och vad betydde uppdraget för dem?  
Eva-Lotta Andersson


2008

Rollen som brukarsamordnare i psykiatrin.
Lars Rönnmark

Miltonprojektet: Integrerad Psykiatri
Dubbeldiagnoser – en utvärdering.
Lolo Lebedinski

Miltonprojektet: SamKom  
– en utvärdering.
Lolo Lebedinski

Arbetsterapeuters och sjukgymnasters syn på projekt HemRehabs inledningsskede.
Pia Redberg

Så tycker brukarna om äldreomsorgen i Herrljunga, Svenljunga och Tranemo.
2008 jämfört med 2004.
Sara Esbjörnson, Ingrid Björkman, Anna Henriksson, Ritva Lidskog, Marie Sjörén, Gunnel Wessbo, Per-Åke Karlsson

Länk till kortversion finns här.                                                         
Länk till bilagor/enkäter finns här:
Ordinärt boende Herrljunga
Ordinärt boende Svenljunga
Ordinärt boende Tranemo
Särskilt boende Herrljunga
Särskilt boende Svenljunga
Särskilt boende Tranemo

Virtuellt Sårcentrum - ett koncept för kunskapsspridning.
Slutrapport Virtuellt Sårcentrum.
Ulrika Källman

BRASS – BRukare och personliga ASSistenter i samverkan.
Claes Danung, Sven-Bertil Salomonsson, med forskarstöd av Lars Rönnmark

På väg mot social dokumentation.
Mittrapport från utvärdering av projektet Social dokumentation.
Anngerd Lönn Svensson, Marika Kokkonen

Största möjliga lycka till största möjliga antal äldre och funktionshindrade.
Utvärdering av ÄldreVäst Sjuhärads publikationer och aktiviteter.
Lena Lindgren


2007

Medarbetarnas värdering av ÄldreVäst Sjuhärad utifrån kvalitetsaspekter.
Självvärdering del 2 maj 2007.
Per-Åke Karlsson, Eva-Lotta Andersson

ÄldreVäst Sjuhärad – Sju år av FoU-arbete.
Del 1. En beskrivning och några värderande självreflektioner.
Per-Åke Karlsson, Eva-Lotta Andersson

Livssituationen för personer med psykiskt funktionshinder i Sjuhärad.
Monica Nordström, Pia Redberg


2006

Meningsfull vardag i särskilt boende i Sjuhärad.
Elizabeth Hanson, Ingegerd Winqvist, Lennart Magnusson, Eva Sennemark

Nulägesbeskrivning av projektet Social dokumentation.
Våren 2006.
Anngerd Lönn Svensson, Marika Kokkonen

FoU-projektet Social dokumentation.
Redogörelse för arbetet 2004–2005.
Eva Höglund