Seminarieserie om det socialt hållbara välfärdssamhället

Seminarieserie om det socialt hållbara välfärdssamhället

Seminarierna är mötesplatser, både fysiskt och digitalt, där välfärdssamhällets förutsättningar, utveckling och utmaningar diskuteras. Diskussioner som också relaterar till de mål inom ramen för Agenda 2030 som berör social hållbarhet med frågor om att tillvarata resurser (sociala, ekonomiska och ekologiska) på ett rättvist och effektivt sätt.

Syftet med seminarieserien är att skapa en bred plattform där forskningsresultat, som rör aktuella frågor om välfärdssamhället och social hållbarhet, kan presenteras och diskuteras.

– Vi tänker oss att plattformen kan bli ett sätt att påverka och inspirera politiker, tjänstemän, fackförbund, civilsamhället, journalister och forskare, men också en väg för högskolan att nå och kommunicera med en bred allmänhet. Seminarieserien är på så vis både ett bildnings- och utvecklingsprojekt, liksom en plats och neutral arena, där olika aktörer kan mötas kring specifika teman, säger Marita Flisbäck, biträdande professor och föreståndare för CVS.

Uppläget är att forskningspresentationer åtföljs av en presentation eller reflektion från företrädare för den privata, offentliga eller civilsamhälleliga sektorn.

– En väsentlig aspekt är att seminarierna utgör något mer än en ”envägskommunikation”; det vill säga att diskussionerna från olika aktörer och deltagare leder fram till nya frågor som kan utgöra grund för initiering av forsknings- och innovationsprojekt, avslutar Marita Flisbäck.