FEK/EK-seminariet: Så formar sociotekniska föreställningar förhållandet till kommersiell datainsamling

Så formar sociotekniska föreställningar förhållandet till kommersiell datainsamling

Seminarieledare: Niklas Sörum
Språk: Svenska

Om konsumenters syn på den växande insamlingen av digitala konsumentdata och datadriven marknadsföring handlar en nyligen publicerad studie. Studien genomfördes av Niklas Sörum och Christian Fuentes och Niklas berättar vid det här seminariet om resultaten. Titeln på artikeln är How sociotechnical imaginaries shape consumers’ experiences of and responses to commercial data collection practices och är publicerad i tidskriften Consumption, Markets and Culture (2022) 

När vi använder olika digitala plattformar och tjänster som till exempel film och musikströmning, social media, self-tracking appar, e-handelsplattformar och så vidare vet vi att våra digitala spår och personliga information ofta samlas in. Digitala data sparas, analyseras, och används av företag för att klassificera, segmentera, förutsäga och rekommendera våra handlingar på en rad olika sätt. Den här typen av processer hanteras ofta av teknologier utrustande med artificiell intelligens och näraliggande teknologier som
automatiskt formar vår kommersiella omvärld, erfarenheter och upplevelser. Men hur upplever konsumenter den pågående “datafieringen” av samhället?

Å ena sidan, inom forskningen på det här området och då kanske framför allt den mer kritiska diskussionen vad gäller datafieringens påverkan på konsumenter studeras sällan konsumenters egna erfarenheter. Å andra sidan, de existerande studier där forskare studerat konsumenters upplevelser av datafiering tenderar att ta en individualistisk approach. Det vill säga att de
argumenterar för att hur konsumenter upplever och reagerar på den pågående datafieringen är ett resultat av deras individuella psykologiska sammansättning eller resultatet av ett slags kostnad-nyttoberäkningar.

Mot en sådan bakgrund handlar den här presentationen snarast om att visa hur konsumenters upplevelser och reaktioner gentemot datafiering kan länkas till ett antal bredare ”sociotekniska föreställningar”. Begreppet sociotekniska föreställningar erbjuder oss att analysera samspelet mellan vetenskaplig och teknisk utveckling som nya digitala teknologier, AI, algoritmer, datadriven reklam och andra landvinningar, samt marknader och socialt liv. Begreppet ”sociotekniska föreställningar” innefattar en uppsättning värderingar, praktiker eller normer som är kopplade till introduktionen av nya teknologier i samhället och som påverkar oss som konsumenter vad gäller till exempel synen på det nya som ett hot eller en
möjlighet.

I min presentation, som bygger på analyser av djupintervjuer med personer om deras upplevelser och beteenden vad gäller datainsamling och interaktion med digitala marknadsföringssystem för datadriven reklam, identifierar jag tre huvudsakliga ”förhållningssätt” till datalagring av information och datadriven marknadsföring: positivt, uppgivet eller med en känsla av aktivt motstånd. Dessa ”sociotekniska föreställningar”
påverkar i sin tur hur konsumenter tänker, känner, förhåller sig och agerar i relation till datainsamling och datadriven reklam.

Varmt välkomna!