BHS-seminariet | Meningsskapande om klimatkrisen: En undersökning av kommersiella algoritmer som kommunikationsdeltagare

Malte Rödl (SLU) och Jutta Haider (BHS) presenterar ett nyligen påbörjat projekt där de utforskar hur kommersiella plattformar (t.ex. sökmotorer, sociala medier) bidrar till att skapa mening kring klimatkrisen. Dessa algoritmiska informationssystem är osynliga men överallt närvarande deltagare i dagens samhälle. De filtrerar, väljer ut och sorterar information, fattar beslut om synlighet och relevans. På detta sätt bidrar algoritmiska informationssystem till hur människor och samhällen skapar mening och förstår problem: de formar diskurser, normer och sociala praktiker när det gäller vad som görs och hur något görs. Dessa insikter har hittills saknats i diskussioner om miljöfrågor. Projektet undersöker digitala informationsalgoritmers ökande betydelse, till exempel i kommersiella sökmotorer och social media, för formandet av miljödiskurser, -normer och -praktiker och deras bidrag till meningsskapande om klimatkrisen. Med denna målsättning genomför projektet systematisk kvalitativ forskning för att undersöka hur digital algoritmisk information påverkar meningsskapande om klimatkrisen. Genom samarbete med intressenter, inklusive samskapande av sociala experiment och interventioner, bidrar projektet till kapacitetsuppbyggnad i offentlig sektor och hos aktörer i civilsamhället. Projektet bidrar till att fördjupa samhällets förståelse av digitaliseringens alltmer synliga men oreglerade effekter på alla samhällets delar, inklusive förmågor att hantera miljöfrågor.

Projektet är en del av en serie undersökningar om algoritmer, datifiering och miljön: https://www.slu.se/algorithms

Språk: Engelska (men flexibelt).