1,9 miljoner till programutveckling

– Det är en viktig plattform som har en kraftigt ökande marknadsandel, säger Håkan Sundell.

Eftersom han tidigare varit ett betydande namn inom utvecklingen av denna vetenskap för parallell programmering, och varit en av de mycket få i världen som även gjort verktyg för praktisk användning var det lämpligt att just han skulle leda detta arbete, förklarar han och tillägger:
– Projektet ligger alltså mycket bra i linje med högskolans vision; ”vetenskap för profession”.

Arbetat i motvind

Håkan Sundell berättar att Vetenskapsrådets grupp av sakkunniga från hela Norden var mycket positiva till hans projekt, men han tror också att det kan ha varit just regeringens extra tillskott till årets forskningsbudget som möjliggjort just hans beviljande.
– Självfallet blev jag mycket glad och ser med tillförsikt mot en framtid som forskare, speciellt efter att tidigare ha känt mig arbeta i motvind då bl.a. samma ansökan blev rankad sist av den sakkunnige i högskolans (FoU) interna fördelning av forskningsmedel.

Medlen från Vetenskapsrådet är tänkta att användas under tre års tid. Håkan Sundell planerar att använda dem främst för löne- och overheadkostnader men även för konferensresor och utrustning. Rent omsatt i forskningstid kommer det att innebära 30 procent av heltid för honom samt även 30 procent för en till person som blir projektanställd. De nya forskningsmedlen möjliggör bl.a. att han kommer att ha tid för deltagande i vetenskapliga kommittéer och andra forskningskollegier.

Därför är hans forskning viktig

Från att varit samspelta under överskådlig tid, har de som utvecklar datorerna och de som utvecklar programmen börjat nu gå skilda vägar. För att kunna gå samman igen måste mycket av tidigare kunskaper och metoder om programutveckling omskapas. Dessutom måste nya verktyg för programutvecklare skapas som kan användas här och nu, förklarar Håkan Sundell.
– Utan effektiva och praktiska verktyg kommer framtidens program inte att kunna leva upp till omvärldens förväntningar, säger han.

Knyta världsledande aktörer till HB

Det av Vetenskaprådet finansierade projektet är tänkt att resultera i färdiga verktyg som ska färdigställas i samarbete med närliggande företag inom programutveckling. Själva släppen till större distribution och världsomfattande användning av programutvecklare är tänkta att göras löpande under projektets gång. Ur ett vidare perspektiv kan ett lyckat och väl mottaget resultat vara betydande för närliggande och även övriga svenska företags konkurrenskraft på en internationell marknad, menar Håkan Sundell.
– En förhoppning är att projektet ska möjliggöra en starkare knytning av världsledande aktörer och företag till Högskolan i Borås i ett vidare hänseende.