Förväntad kritik från Högskoleverket

Det är arbetet med att enrollera studenter som Institutionen Ingenjörshögskolan har bedrivit i Iran som har gett upphov till kritiken. Högskoleverket är kritiskt mot att informationen till de iranska studenterna inte har varit tillräckligt tydlig om att de kan söka direkt till utbildningar i Sverige och inte behöver anlita en lokal förmedlare. Högskoleverket menar också att alla potentiella sökande, inte bara de som deltagit på rekryteringsmöten i Iran, borde ha fått möjlighet att genomföra ett behörighetsgrundande engelsktest.  

– De anmärkningar som riktas mot oss är förväntade, det rör sig om brister som vi är medvetna om. Vi har själva i korrespondens med Högskoleverket framhållit att vi inte generellt har informerat kategorin övriga sökande om förekomsten av engelsktestet. Det borde vi ha gjort. Dessa förfarande har sedan dess varit föremål för en intern översyn, vilket positivt noteras av Högskoleverket, säger informationschef Sten Dellby.

Han pekar på att Högskolan i Borås redan har genomfört förändringar på denna och andra punkter som Högskoleverket tar upp: - Till exempel har vi blivit tydligare på vår webbplats rörande möjligheten för studenterna att söka direkt till våra utbildningar. Den informationen fanns tidigare också, dock inte i direkt anslutning till uppgifterna om vår kontaktperson i Iran.

Samarbete

Den springande punkten i Högskoleverkets skrivelse är frågor som rör högskolans samarbete med rekryteringsbyrån The Naji International Institut of Management Research (NII). Att använda sig av förmedlare eller agenter vid rekrytering utomlands är en väl etablerad praxis internationellt. Högskoleverket riktar i sin skrivelse ingen kritik mot förmedlingsverksamhet i sig, utan menar att detta är ett sätt som svenska lärosäten kan arbeta på för att nå internationella studenter. Man konstaterar i sammanhanget att det är viktigt med ordnade förhållanden mellan lärosätena och samarbetspartnerna i andra länder.

Högskolan i Borås har tidigare framhållit att studentrekrytering utomlands är en relativt ny verksamhet och att det ofta uppstår visa initiala problem när ett nytt område etableras. Också i länder där lärosäten har betydligt större erfarenheter av internationell rekrytering förs det en diskussion i frågan.

Inom The American International Recruitment Council (AIRC) pågår för närvarande en översyn av etiska regler och utbildningsbehov för agenter. Organisationen menar att det är nödvändigt att amerikanska lärosäten använda sig av agenter för att USA ska klara sig i den globala konkurrens som kännetecknar den internationella utbildningsmarknaden. Dock vill man fästa uppmärksamhet på den risk som är förknippad med att agenterna får betalt från lärosätena för varje rekryterad student. Sådana ekonomiska motiv kan stå i strid med studenternas intressen.

Förmedlingsinstitutet NII får ingen ersättning från Högskolan i Borås, och högskolan får ingen ersättning från NII. Det är därmed inte frågan om en agent i den mening som avses i den amerikanska debatten. Den av Högskolan i Borås anlitande förmedlarens inkomster kommer uteslutande från att studenter väljer att anlita hans tjänster för att få hjälp med praktiska angelägenheter som till exempel resa och bostad. Som Högskoleverket framhåller i sin skrivelse finns det i dag inga särskilda föreskrifter som reglerar formerna för de svenska lärosätenas samarbete med rekryteringsbyråer.  

Personlig kontakt

Dr Ramin Najizadeh är en av den iranska staten auktoriserad förmedlare och har tidigare varit gästföreläsare vid Ingenjörshögskolan. Denna personliga kontakt är en fördel, då Högskoleverket betonar betydelsen av att svenska lärosäten har god inblick i det rekryteringsarbete som sker utomlands. Högskolan i Borås medverkar av bland annat detta skäl på informationsmöten i Teheran.

– Jag tolkar huvudsakligen de anmärkningar som riktats mot oss som att de har karaktär av lämplighetsanvisningar, d.v.s. det rör sig om synpunkter på hur vi borde ha gått till väga med t.ex. informationen på vår webb. Dialogen med Högskoleverket har varit till nytta för att vidareutveckla vår internationella rekrytering, ett område som har stor betydelse för oss eftersom vi har internationalisering som en av våra profilfrågor, avslutar Sten Dellby.