Utbildningarna i B&I är stora och stabila miljöer på alla nivåer

Få lärare och få studenter inom ABM

Många av utbildningarna inom ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och
informationsvetenskap samt museologi) är alltför små och sårbara. Men några
utbildningar har gått ihop för att skapa större och stabilare miljöer.

Högskoleverket har granskat utbildningarna inom ABM och kulturvård och anser att
behovet av samverkan och koncentration är stort. Alltför små utbildningsmiljöer
med alltför få tillsvidareanställda har svårt att skapa en god kontinuitet.
Flera av de här utbildningarna har också mycket få studenter. Även
forskningsanknytningen är bristfällig då forskning och forskarutbildning inte
bedrivs vid alla de granskade utbildningarna.

Uppsala universitet har tagit ett bra initiativ med en satsning där de ger en
gemensam masterutbildning inom ABM med en inriktning för varje huvudområde.
Utbildningen ger flera gemensamma kurser som studenterna inom alla inriktningar
går. Alla utbildningar är dock inte små. Kulturvård vid Göteborgs universitet
och biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås i samarbete med
Göteborgs universitet har stora och stabila miljöer på alla nivåer.

Låga kvalitetskrav på avancerad nivå
Högskoleverket utvärderar masterutbildningar vid högskolor och har då en nivå
för vilken kvalitet utbildningarna ska hålla för att få utfärda masterexamen.
Vid universiteten i Göteborg, Stockholm och Uppsala visar underlaget eventuella
brister i kvalitetssäkringen av nystartade utbildningar på avancerad nivå.

Ett flertal utbildningar har valts ut för en fördjupad granskning. Fördjupad
granskning innebär att Högskoleverket behöver skaffa sig en fylligare bild av
utbildningen för att kunna bedöma om kvalitetskraven uppfylls. Se bilagan för
vilka utbildningar som får fördjupad granskning. Samtliga utbildningar i
biblioteks- och informationsvetenskap samt kulturvård bedöms uppfylla
kvalitetskraven och inga fördjupade granskningar kommer att göras på de
utbildningarna.

Läs hela rapporten på www.hsv.se.