Vill öka antalet studenter 2010

Det går bra för Högskolan i Borås. Till skillnad från många andra lärosäten har man ökat antalet studenter under perioden 2006-2008. Därför vill högskolan öka utbildningsvolymen i budgetunderlaget för 2010-2012 som ska lämnas in till utbildningsdepartementet senast den 22 februari nästa år.

– Vi diskuterade vårt förslag med styrelsen idag och detta kommer vi nu att arbeta vidare med för beslut vid nästa möte i februari.

Förutom fler helårsstudieplatser vill högskolan öka forskningsresurserna och utveckla ett program för en doktorsskola för förvaltningsexperter.

– Vi vill dessutom utveckla högskolesamarbetet inom Västsverige och äska medel för att utreda förutsättningarna för samarbete, förklarar Lena Nordholm.

Klartecken för barnmorskeexamen

Styrelsemötet inleddes dock med att rektor rapporterade om vad som hänt på högskolan den senaste tiden. Hon kunde bland annat meddela det glädjande beskedet att barnmorskeexamen som varit ifrågasatt av Högskoleverket, samma dag blivit godkänd, och därmed behåller Borås denna examensrätt.

– Vi har i vårt fall anställt ytterligare två lektorer. Institutionen för vårdvetenskap gör nu en storsatsning och har utlyst två professorstjänster, flera lektorer och doktorander, berättar Lena Nordholm.

Tillsättning av prorektor

I och med att rektorsperioden, tidigare av styrelsen föreslagits att förlängas till 2011, inleds processen kring tillsättningen av prorektor, rektors närmaste medarbetare.

– Styrelsen har givit rektor uppdrag att leda processen och lämna förslag till styrelsen.

Den internrevisionsplan som Ernst & Young gjort på högskolan under 2008 diskuterades och man beslutade att högskolans rutiner för inköp och upphandling bör förbättras. Inköpspolicyn är därför under omarbetning och beräknas vara klar våren 2009. Likaså kommer rutinerna för lärarnas tjänstefördelning och övertid att samköras så att hela högskolan använder ett gemensamt IT-system för planering och uppföljning av lärares tjänstefördelning.

4 nya utbildningar

Styrelsen sa också ja till fyra nya utbildningar. Hösten 2009 startar masterutbildning i digitala tjänster – kultur, information & kommunikation, magisterutbildning i fashion management, en 3-årig internationell affärsingenjörsutbildning med engelska som undervisningsspråk, och en webredaktörsutbildning.

Mer självständighet till lärosätena

Bland de ärenden som styrelsen fick information om fanns också den autonomiutredning, Självständiga lärosäten, som nyligen presenterats och där man vill ge större frihet till landets universitet och högskolor. Bland annat innehåller förslag på att lärosätena inte ska vara myndigheter längre utan en ny offentligrättslig associationsform som utredaren kallar självständiga lärosäten. Måndagen den 15 december kommer sekreteraren för utredningen, Hans Modig, till Högskolan i Borås för att berätta mer.

Mötet avslutades med att Lena Nordholm berättade om Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) kritiska rapport om genomlysning av Högskoleverkets granskningar. Man vill bland annat att de kriterier som ska tillämpas vid en bedömning av en utbildning ska vara väl känna innan utvärderingen görs. De får inte fastställas i efterhand, vilket händer idag. Man tycker också att de ska finnas enhetliga kriterier för vad gränsen ska gå för HSV ska ifrågasätta ett lärosätes examensrätt.

– I ett öppet brev skriver universitetskanslern att man tar kritiken på allvar och därmed känns det som om man bjuder in till dialog, konstaterar Lena Nordholm.