Styrelsen ser gärna fortsättning för rektor

I höst startar processen på Högskolan i Borås där anställda och studenter ska höras om att föreslå regeringen att ge förlängt mandat för Lena Nordholm. Hennes nuvarande mandat går ut sista juli 2009, detta då hon strax därefter fyller 65 år.  
– Med den gamla regeringen fick inga myndighetschefer sitta kvar efter de fyllt 65, den nya regeringen har dock en annan inställning till detta, poängterar Maria Leissner.

På oktobermötet väntas styrelsen fatta beslut kring huruvida regeringen ska föreslås förlänga Lena Nordholms anställning.

Glädjande besked

Styrelsen passade också på att uttrycka sin glädje över att Smart Textiles vann Vinnväxtutlysningen.
– Det är ett stort erkännande för hela högskolan, konstaterar Maria Leissner.

Under styrelsemötet beslutades det kring ett flertal punkter, bland annat inrättades en handlingsplan 2008-2009 för forskning och utbildning på forskarnivå samt utbildning på avancerad nivå, resursfördelningsmodell och en ny policy för kvalitetsarbete.
– Policyn är en förberedande del inför den granskning som Högskoleverket kommer att genomföra under 2009, menar förvaltningschef Karin Cardell.
– Styrelsen har det övergripande ansvaret medan rektor ska expediera handlingar i linje med den övergripande policyn. Ett första steg är att komplettera policyn med en handlingsplan, fortsätter Maria Leissner.

Intensiv period

Maria Leissner och Lena Nordholm fortsatte också med att kommentera den intressanta formativa period som högskolevärlden är inne i.
– Högskolepolitiken förändras och det är viktigt att vi gör vår röst hörd. Hur ska vi påverka ramverket för att kunna genomföra våra visioner? Vi måste sträva efter att föra fram våra tankar i alla remisser vi svarar på.

En remiss som det informerades och diskuterades kring under mötet var den rörande kårobligatoriets eventuella avskaffande.
– Styrelsen delar studentkårens oro för vad som kommer att hända om kårobligatoriet avskaffas. Vi ser en fara i att betrakta studentkåren som en förening och i remissvaren från högskolan och studentkåren fokuseras det på en rad gemensamma punkter. Vi är övertygade om att det finns andra modeller än den som föreslagits, avslutar Maria Leissner.