Hallå där, Universitetsadjunkt Catarina Player-Koro…

Vad hoppas du att det här nya nätverket kommer att innebära?

Landets lärarutbildningar bildar nu ett nätverk med stöd av KK-stiftelsen för att tillsammans arbeta för att höja den digitala kompetensen hos lärarutbildarna och de blivande lärarna. Min förhoppning är att nätverket ska minska den osäkerhet som fortfarande finns bland många lärarutbildare om hur IT kan användas i utbildning och lärande. Jag hoppas att nätverket
förutom att vara en viktigt nav för gemensamma utvecklingsprojekt och erfarenhetsutbyte mellan de nationella lärosätena även ska kunna påverka departement, myndigheter och näringsliv, samt kunna Sverige på ett bra sätt ska kunna delta i det nationella samarbetet kring IT och lärande.

Vad blir din uppgift i nätverket?

Jag kommer att sitta med i nätverkets verkställande utskott. Vår roll kommer att vara att ta initiativ till och bedöma förslag på utvecklingsprojekt från de olika lärosätena.

Vari ligger KK-stiftelsens intresse i mer IT i lärarutbildningarna?

I bakgrundsinformationen om KK stiftelsens satsning på IT i lärarutbildningen framgår att satsningen utgår från stiftelsens övergripande verksamhetsmål att långsiktigt stärka Sveriges konkurrenskraft. I denna strävan anses utbildning vara av central betydelse. KK-stiftelsen utgår i sin satsning från en övertygelse om att IT ska kunna bidra till ett lärande med högre kvalitet, ökad motivation och en effektivare administration. KK stiftelsens riktade sig i sin satsning till lärarutbildningen med målsättningen att bidra till att höja lärarstudenternas digitala kompetens, så att de i sin kommande yrkesgärning kan använda IT för att stärka elevernas lärande.

Hur kommer studenterna på lärarutbildningarna att märka av nätverket?

Syftet med nätverkets arbete är att genom olika utvecklingsprojekt konkret kunna verka för att utveckla IT användningen på lärarutbildningen. Eftersom Högskolan i Borås aktivt kommer att delta i detta arbete så är det naturligt att studenterna kommer att märka av detta arbete.

Hur tycker du att Högskolan i Borås ligger till vad det gäller IT i lärarutbildningen?

Lärarutbildningen i Borås ligger i jämförelse med andra lärosäte långt framme vad gäller användningen av digitala resurser i lärarutbildningen, men det finns mycket som vi kan utveckla och bli bättre på. Framförallt är det viktig att alla lärarutbildare får möjlighet att utveckla sin digitala kompetens så att IT blir en naturlig del i lärarutbildningens alla delar.