Masterexamen i pedagogiskt arbete: Tre nya professorer anställs

Av de totalt 16 ansökningarna som inkommit till Högskoleverket var Högskolan i Borås ansökan inom området pedagogiskt arbete en av tio som beviljades masterrättigheter.

– Det här berör hela vår institution och bygger en bro från grundutbildning till högre utbildning. Med rättigheterna i pedagogiskt arbete får vi en masterutbildning som knyter an till såväl lärarutbildningarna som programmet Organisations- och personalutveckling i samhället, säger Anneli Schwartz.

I Högskoleverkets bedömning får Högskolan i Borås omdömet ”Tillfredsställande” på samtliga aspekter.

– Sedan bedömningen gjordes, så utlyser vi just nu tre nya professorstjänster i pedagogiskt arbete, vilket gör att vår lärarkompetens blir starkare i framtiden, poängterar Anneli Schwartz. 

Bred professionsanknytning

Högskoleverket poängtera även att området pedagogiskt arbete har getts en bred professionsanknytning vilket ligger i linje med professionsprofilering vid Högskolan i Borås.

– De erfarenheter och den kritik som vi har fått i tidigare bedömningar har gjort att vi har kunnat arbeta systematiskt med förbättringar – det här är nu vår belöning, avslutar Anneli Schwartz.

För att ta del av hela rapporten, se www.hsv.se