Rektor presenterade utbildningssatsning

I rapporten tar Högskolan i Borås ett samlat grepp på vad lärosätet kan erbjuda i den uppkomna situationen i form av ordinarie utbildningsutbud och nyinsatta utbildningsplatser.

Högskolan i Borås är beredd att öka sin utbildningsvolym med minst 310 heltidsstudieplatser, om ekonomiska förutsättningar ges för denna expansion. Högskolan har genom en inventering på samtliga sex institutioner fått fram 225 nya platser på grundnivå, 30 på magisternivå, 30 på det tekniskt-naturvetenskapliga basåret och 25 inom ramen för InvandrarAkademien.

Ett gemensamt kännetecken för samtliga nya utbildningsplatser är att de etableras inom områden där Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen har visat att det finns stort behov av kvalificerad högskoleutbildad arbetskraft.

I rapporten lyfts en rad faktorer fram som gör att Högskolan i Borås är väl rustad för utmaningarna att öka utbildningsvolymen och befrämja inträde och återetablering på arbetsmarknaden.

Det handlar bland annat om:

Kapacitet: Högskolan har planterat för en fortsatt expansion och har den lärar- och lokalkapacitet som krävs.

Efterfrågade utbildningar: Högskolan har under flera år i rad haft ett ökande söktryck och en expansion av antalet utbildningsplatser, i motsats till nationella trender.

Studiesocial profil: Högskolan bedriver ett framgångsrikt arbete för att tillgängliggöra högre studier för studieovana grupper.

Anställningsbarhet: Högskolans studenter får i nationell jämförelse snabbt anställning efter avlagd examen.

Hör inslag från radio Sjuhärad om högskolans erbjudande här.