Besök av utländsk professionsföreträdare

Finland nämns ofta i den svenska debatten när det gäller goda skolresultat. Flera faktorer bidrar enligt Karlsson till de höga placeringarna i t.ex. PISA-undersökningen. Lärarutbildningen är fem år och leder till en magisterexamen. Finland har haft en oförändrad lärarutbildning sedan 1974. I Finland är de olika politiska partierna överens om hur skolan ska drivas. Lärarna har hög status i samhället och samarbetet mellan hemmen och skolan är mycket gott. Finska elever får en likvärdig utbildning eftersom det är liten skillnad på hur skolorna arbetar i landet. Läroplanen innehåller både mål och centralt innehåll. För år 2,5,6 och 8 finns så kallade balkar där lärarna kan se vad som är goda kunskaper i de olika ämnena. Goda kunskaper motsvarar betyget 8 på en skala 4-10. Betyg ges till eleverna från år 1.

Litteratur och läsning lägger skolorna stor vikt vid. Varje dag läser lärarna i år 1-6 högt i minst 15 minuter. På Karlssons skola har man slutat med läslärorna och använder sig i stället av böcker inplacerade i en s.k. lässtege efter svårighetsgrad. Västersundoms skola är en svenskspråkig skola och lärarna där åker till Sverige för att köpa svenska barnböcker. Varje år firar man både Topelius-dagen och Runebergs-dagen med diktläsning och teateruppförande på skolan.

Till höstens klasslärarutbildning (år 1-6) sökte 6000 studenter. Efter tester, som bestod av 130 frågor på 14 vetenskapliga artiklar som studenterna fått fyra veckor före provet, gallrades de ut som gick vidare till en 15-minuter lång intervju. Ytterligare några gick sedan vidare till en gruppuppgift som skulle leda till en presentation eller ett lektionstillfälle. Av de 6000 som sökte kom slutligen endast 850 in på klasslärarutbildningen.

Karlsson fick frågan vad han skulle göra för att förbättra den svenska skolan. Svaret blev att införa betyg från första skolåret samt att komplettera kursplanerna med ett centralt innehåll för varje skolår.