Irankontakter del av internationaliseringsarbete

Globaliseringen är ett faktum inte minst inom utbildningens och forskningens värld. Dagens studenter rör sig på helt annat sätt mellan länder och kontinenter än vad som har varit fallet för tidigare generationer. Ett faktum som också avspeglar sig på Högskolan i Borås som har internationalisering som en av sina profilfrågor.
Till utbildningsutbudet hör bland annat ett antal magister- och masterprogram som ges på engelska, och där ambitionen är att åstadkomma en studentsammansättning som bygger på en blandning av svenska och internationella deltagare.

– Vi talar om internationalisering på hemmaplan och menar att det kan tillföra en kvalitetsdimension till utbildningen att studenterna avspeglar dagens internationella arbetsmarknad, säger vicerektor Jörgen Tholin.

Skrivelse från HSV

Att internationell studentrekrytering inte är en alldeles okomplicerad historia visar Högskolan i Borås arbete med att bereda iranska studenter möjlighet att studera till ingenjörer i Sverige. Högskoleverket (HSV) har i en skrivelse bett Högskolan i Borås att redogöra för ett antal förhållanden kring sin rekryteringsverksamhet i Iran. Frågorna rör bland annat om utbildningarna varit öppna för andra internationella studenter eller bara för dem som ansökt till högskolan via en särskild kontakt i Tehran.

Bakgrunden är denna: För ett antal år sedan hade Institutionen Ingenjörhögskolan (IH) en gästlärare från Iran – Dr Ramin Najizadeh. Sedan han återvänt till sitt hemland inledde IH ett samarbete med Dr Najizadeh, vilket hade den dubbla fördelen att han väl kände verksamheten vid Högskolan i Borås sedan sin tid i Sverige och samtidigt hade de lokalkunskaper och kontakter som krävs för att med framgång nå ut till potentiella studenter i Iran.
Från Högskoleverkets sida har man poängterat vikten av att svenska lärosäten har kontroll på att de så kallade agenter man anlitar är seriösa personer och att man har god inblick i hur rekryteringen sker i främmande länder.

– Det är givetvis en fördel för oss att samarbeta med en person som varit vår kollega på institutionen, framhåller st. prefekt Michael Tittus.
En viktig del av samarbetet med Dr Najizadeh är att han ska informera studenterna om att utbildningen i Sverige är avgiftsfri. Till rekryteringsförfarandet hör att representanter från Högskolan i Borås åker ner till Iran för att ge de potentiella studenterna vidare kunskaper om vad det innebär att studera i Sverige och genomföra tester av språkkunskaper.

Krav från staten

I det så kallade regleringsbrev från staten som bidrar till att ge ramarna för högskolans verksamhet poängteras det att: ”Universitet och högskolor ska bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete” och verka för att öka studenternas mobilitet. Att en särskilt satsning genomförts på ingenjörsutbildningarna i Borås har att göra med det relativt svaga söktrycket under en rad av år. I perspektiv av den svenska ingenjörsbristen kan internationella studenter vara en möjlighet att trygga kompetensförsörjningen till svenskt näringsliv.

– Många av våra studenter vill inget hellre än att stanna i Sverige, säger Hans Björk som är prefekt vid IH.
Michael Tittus understryker att den i massmedierna förekommande beteckningen ”agent” egentligen är missvisande, kontaktperson vore mera rättvisande.

– Dr Najizadeh får inte betalt av Högskolan i Borås för att rekrytera studenter. De inkomster hans verksamhet genererar rör sig uteslutande om serviceavgifter som iranska studenter betalar för att få hjälp med praktiska ting som visum, ansökning, försäkring, resa och bostad etc.

Såväl antagning som validering (mätning av studenternas faktiska kunskaper i engelska) hanteras uteslutande av Högskolan i Borås. De studenter som vänder sig till Dr Najizadeh ska inte ha något försteg framför andra personer i Iran vad gäller möjligheten att bli antagna vid Högskolan i Borås. Villkoren ska vara desamma för den som ansöker på egen hand.

Lokal infrastruktur

Varför använder sig då Högskolan i Borås av en särskild kontaktperson? Ett avgörande skäl är att erfarenheten säger att det är mycket svårt att rekrytera studenter i ett land som Iran utan tillgång till en lokal infrastruktur. Genom Dr Najizadeh är högskolan närvarande året runt och kan bedriva ett aktivt varumärkesarbete.

En viktig aspekt som tenderar att komma bort i debatten om så kallade agenter är studentperspektivet. Många unga iranier har inte möjlighet att studera på hemmaplan på grund av att utbildningsplatserna vid de statliga universiteten inte räcker till, att läsa på en annan kontinent kan dock vara ett stort steg att ta.

När Högskolan i Borås har frågat studenterna om varför de vänt sig till Dr Najizadeh har de framhållit faktorer som bland annat trygghet och att det är smidigt att få hjälp med alla de praktiska omständigheter som det innebär att studera i ett avlägset land. Också från föräldrarhåll framhålls tryggheten i att förmedlingen har skett av en lokalt närvarande person. Erfarenheten säger att studenter som har praktiska ting ordnade när de anländer till Sverige ofta får en bättre studiestart.

Vissa problem

Högskolan i Borås framhåller i sitt svar till Högskoleverket att öppenhet har gällt, dock medger man att informationen kan ha brustit till kategorin övriga studenter vad gäller möjligheten att genomföra ett valideringstest i engelska. Det poängteras att det för närvarande genomförs en översyn över riktade rekryteringsinsatser.

– Liksom i alla andra verksamheter har det funnits initiala problem på detta område, säger informationschef Sten Dellby. Men om man ser till betydelsen av de riktade insatserna för högskolan och de utländska studenterna såväl som för vad vi kallar ”internationalisering på hemmaplan” så har vi åstadkommit många goda resultat genom Irankontakterna.