Litteratur som berör – rör sig mot ny forskning

Frågorna ställdes i fokus vid ett tvådagarssymposium, Litteratur som livskunskap – tvärvetenskapliga perspektiv på identitetsbyggande läsning, som ägde rum vid Högskolan i Borås i veckan. Att ämnet har många infallsvinklar och engagerar forskare och praktiker inom många områden belystes mycket tydligt av de 17 inbjudna medverkande med bakgrund i biblioteks- och informationsvetenskap, litteraturvetenskap, svensklärarutbildning, medicin, psykiatri, psykoterapi, teologi och religionspsykologi. Många kända forskare medverkade, däribland professorerna Johan Cullberg, Georg Klein, Owe Wikström, Merete Mazzarella och Lena Kåreland och Carl Reinhold Bråkenhielm.

Nytt nätverk

Symposiet, som initierats och planerats av universitetslektor Skans Kersti Nilsson vid Bibliotekshögskolan i samarbete med professor Torsten Pettersson vid Uppsala universitet syftade till att ge idéer och uppslag till forskning inom området. För detta ändamål har Riksbankens Jubileumsfond ställt medel till förfogande. Närmast aktuellt är att sammanställa en symposievolym som kan användas i olika sammanhang. Ett annat direkt resultat av symposiet är att ett nätverk har bildats av intresserade forskare vid olika lärosäten runt om i landet.

Utöver de inbjudna deltog ett fyrtiotal intresserade som publik med möjlighet att delta i den stundtals mycket intensiva diskussion som följde på de enskilda, korta presentationerna. Åhörarna var nöjda.

– Det har varit väldigt intressant hittills med en bra blandning av teori och praktik, konstaterar Margareta Pettersson och Anette Årheim från Växjö universitet samt Lena Kåreland, Uppsala universitet.