Samlat grepp med näringslivet stärker logistikutbildning


Hans Sarv, professor i logistk, introducerar systemiska möten
för ökat lärande och erfarenhetsutbyte.

Community betyder gemenskap och det är vad de båda professorerna inom logistik, Hans Sarv och Dag Ericsson, tillsammans med andra på logistikutbildningen, arbetar på att bygga upp. Det finns ett stort intresse bland företag i trakten att utveckla ett närmare samarbete med högskolan. Det visar en studie som företagsnätverket Sweden Logistics genomförde i våras med hjälp av en student på Ingenjörshögskolan, Arta Mandegari.

En nyhet i utbildningen är praktikbaserat lärande, en utveckling av problembaserat lärande som används bl.a. i läkarutbildningen i Linköping. De utmaningar ett företag står inför, eller är mitt uppe i att hantera, bildar basen för att studenterna själva hämtar relevant kunskap. Redan under första terminen möter studenterna företagen.

- Studenterna hjälper företagen genom att använda sina kunskaper hos dem. Det sker på företagens villkor, vilket är en utmärkt förberedelse för studenternas inträde i näringslivet, förklarar Hans.

Logistiken som hävstång

De kurser inom Mastersutbildningen där ansatsen i första hand tillämpas är en kurs i utveckling och styrning av värdekedjor, som Dag Ericsson ansvarar för, och en kurs i förändringsledning som Hans Sarv leder. Hans förklarar, att logistiken får alltmer del i både marknadsutveckling, produktutveckling och affärsutveckling. Utveckling och styrning av värdekedjor omfattar bland annat samspelet mellan marknadsföring och logistik. I stället för lagerhållning och prognosstyrd produktion bygger man upp nya produktionssystem som svarar direkt mot efterfrågan och som samtidigt är bra på att klara introduktionen av nya produkter och nya marknader.

- Logistiken kan i detta sammanhang faktiskt bli en hävstång för mer kundstyrda och värdeskapande företag. Paradexemplet är dataföretaget Dell som arbetar på en marknad som ändrar sig oerhört snabbt. Dell håller nästan inga lager, utan arbetar med kund- och orderstyrda direktflöden, s.k. ”pull” i kontrast till det gamla prognosstyrda ”pushandet” av varor genom flödet, ofta med stora lager.

- Vi försöker tillämpa samma idé inom utbildningen genom att kurserna har mera av pull än push, dvs. att studenterna själva söker tillämpningsrelevant kunskap. Detta sätt att lära har en bättre läreffekt genom att studenterna ser meningen med kunskapen och kan sätta in den i ett sammanhang. Detta innebär i sin tur att man inhämtar mer kunskap och blir bättre på att använda kunskapen praktiskt.

Kunskapsvinster genom systemiska möten

Många gånger har företag svårt att dra nytta av ny kunskap. Studenterna medverkar till en bättre kunskapsanvändning i företagen, bl.a. genom en metod som kallas systemiska möten, som Hans Sarv har utvecklat och som har fått stor spridning i många delar av landet och även utomlands. Systemiska möten innebär att man jobbar i hela system. De är gränsöverskridande, dvs. gemenskapsidén igen.

- Genom att jobba med dialog kring konkreta händelseförlopp i företagen och gå till snabba åtgärder på flera fronter förbättras både kunskapsanvändning och innovationskraft hos företagen. Det är också via dessa systemiska möten studenterna ser sammanhang och mening och hur de kan bidra på ett kunskapsbaserat sätt. Skillnaden är stor gentemot de gamla pluggkurserna där de bara får lukta på verkligheten via återberättade praktikfall.

Samarbete med Sweden Logistics och Marks kommun

Hans Sarv och Dag Ericsson samarbetar bl.a. med Sweden Logistics som anammat tanken med styrning av värdekedjor och systemiska möten. En annan samarbetspartner under det här läsåret är Marks kommun, som satsar hårt på att förbättra företagsklimatet och även att stärka banden med högskolan. Marks kommun har ett etablerat företagsnätverk via MINAB, Marks Idé- och Näringslivsråd.

- Detta utesluter inte ett samarbete med andra kommuner i Sjuhäradsbygden, men man kommer alltså att pröva nya samarbetsformer i Marks kommun.

Aktionsbaserad forskning

När det gäller logistikforskningen på Ingenjörshögskolan vill Hans Sarv bygga upp en aktionsbaserad forskning, bl.a. kopplat till dessa nya gemenskaper och nätverk. Det handlar alltså om att utvinna kunskap ur kunskapstillämpning och om att arbeta på plats där saker och ting händer. Den aktionsbaserade forskningen får därmed en stark koppling till det praktikbaserade lärandet. Lärandet stärker forskningen och forskningen lärandet.

- Takten för att omsätta ny kunskap i ny praktik är för långsam, speciellt när vi talar om systemtänkande och systemkunskaper, som på logistikområdet. Vi behöver på detta område nya former för både forskning och lärande. Detta är en inriktning som också mycket väl stämmer överens med högskolan i Borås inriktning mot Vetenskap för profession. Stark systemforskning kommer ur starka tillämpningsmiljöer, förklarar Hans.

Vad har du för tankar om Högskolan i Borås?

- Jag uppfattar att Högskolan i Borås går i bräschen för ett närmare samarbete mellan företag, forskning och lärande. Det finns många utvecklingsmöjligheter här, inte minst om vi ser till mellanhögskolornas roll i den nationella och globala forsknings- och utbildningsgemenskapen.

Fakta:

Professor Hans Sarv är född i Eskilstuna 1943,. Han fick sin magisterexamen i maskinteknik 1966 och sin licentiat i transport och logistik 1970, båda vid Chalmers tekniska högskola. Det var också där han doktorerade i industriell och logistisk organisation 1977. Han har också en MBA vid Göteborgs universitet 1972.  Mellan åren 1972 och 1976 var han anställd som konsult på konsultföretaget Indevo och mellan 1976 och 1991 som IT-, distributions- och utvecklingsdirektör på Apoteksbolaget. Mellan 1982 och 2004 jobbade han som adjungerad professor i logistik vid Linköpings universitet. Från 1991 har han också jobbat som fristående forskare och konsult med inriktning på systemiskt tänkande och metodik inom logistikområdet och angränsande områden.