Högskolan hoppas på nytt forskningscentrum

Patienters upplevelse av sin situation behöver tas till vara på bättre och dessutom ska patienter bemötas med respekt när de kommer till vårdcentralen eller sjukhuset för att få hjälp.
Mot bakgrund av detta vill nu Institutionen för vårdvetenskap (VHB) vid Högskolan i Borås inrätta ett nytt forskningscentrum, CIRCLE - Centre for Integrative Research on Caring, Leadership and Ethics, som ska bedriva forskning för att främja integreringen av vårdvetenskap och etik i dagens sjukvårdsorganisationer.
– Vi har kunskap om att det är viktigt att uppmärksamma hela patientens situation för att lindra ohälsa, och vi har också verktyg för att hantera etiska problem inom hälso- och sjukvården. Problemet är att denna kunskap inte är en del av den dagliga vården i tillräcklig utsträckning, säger Lars Sandman, lektor i etik vid Institutionen för vårdvetenskap (VHB).

90 miljoner under fem år

Det var i början av januari som regeringen utlyste medel till strategiska satsningar på forskning inom bland annat vårdforskningsområdet. VHB har i samverkan med Institutionen för data- och affärsvetenskap, Karolinska Institutet, FOU Sjuhärad - Välfärd och Södra Älvsborgs Sjukhus utformat en ansökan om medel för att inrätta CIRCLE.
– Det övergripande målet med CIRCLE är att bedriva forskning kring hur vårdvetenskaplig och vårdetisk kunskap kan integreras i vårdorganisationen och hur denna forskning sedan kan göras tillgänglig på bred front genom entreprenörsinitiativ, berättar Lars Sandman som ansvarat för arbetet med ansökan.

Forskningen ska bedrivas i samverkan mellan vårdvetare, etiker, vårdorganisationsforskare, informatiker, utvärderingsforskare och entreprenörsforskare - samt med företrädare för vårdorganisationen, patienter och närstående.

Intressant forskningsprogram

Lars Sandman tycker att man på den korta tiden fått fram bra och intressant forskningsprogram, men har svårt att uttala sig om chanserna till att få medel för CIRCLE.
– Vi har en stor samsyn kring vad det är vi vill åstadkomma, en klar idé kring hur vi ska samverka och arbeta för att belysa forskningen ur de olika perspektiv som vi har definierat som angelägna samt hur vi ska arbeta för att göra forskningen tillgänglig för verksamheterna. Jag bedömer ansökan som konkret och tydlig, menar Lars Sandman som också säger att om det skulle vara så att det trots allt inte blir några medel från regeringen så är ändå planen att bedriva forskning i linje med CIRCLE även om det kanske då inte inrättas ett formellt forskningscentrum.
– Det är ett så pass bra program som ligger helt i linje med den forskningsverksamhet som bedrivs vid institutionen för vårdvetenskap idag, så oavsett medel kommer flera av de forskningsprojekt som planerats inom programmet ändå genomföras, dock i mindre omfattning naturligtvis.

Fakta om CIRCLE

CIRCLE fokuserar sin forskning på fem olika områden:
• Att utveckla interventioner för att integrera vårdvetenskaplig kunskap med vårdorganisationen
• Att utveckla interventioner för att integrera kunskap kring hur man kan hantera etiska problem i vårdorganisationen
• Att studera organisatoriska hinder och möjligheter för sådana interventioner
• Att utveckla utvärderingsmodeller för att bedöma resultatet av dessa interventioner
• Att utveckla organisationsutvecklingsprogram för vidare spridning.