Klartecken för Brorström

Vårens tvådagarsmöte hölls i Hindås den 22-23 april. Strategiska diskussioner om högskolans utbildningar och forskning stod i fokus under mötesdagarna och rektor Lena Nordholm sammanfattade diskussionerna som mycket bra. Överläggningarna är ett led i att hon under hösten 2008 initierade till en dialog för en vidareutveckling av högskolans utbildningsstrategi och utveckling av en handlingsplan för utbildningsstrategiska frågor kring utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

– Det finns en samstämmighet att högskolans utbildning ska ha en tydlig koppling till högskolans forskning, men också präglas av ett nära förhållande till professionerna, förklarar Lena Nordholm.

På plats för att berätta om utbildning och forskning var vicerektor Jörgen Tholin och prorektor Björn Brorström.

– Resultatet av den strategiska diskussionen blir att vi fortsätter med utbildningsprofileringen och arbetet med högskolans ansökningar om forskarutbildningsrättigheter.

Hållbar utveckling och språk för styrelsehandlingar

Det första beslutsärendet för styrelsen var utseendet av prorektor och som väntat utsågs Björn Brorström för ytterligare en period fram till år 2011. Bland övriga beslutsärendena fanns bland annat en uppdatering av högskolans policy för hållbar utveckling och även den antogs.

En av de punkter som väckte stort intresse hos styrelsemedlemmarna var vilket språk som ska gälla för styrelsens handlingar. Eftersom myndighetsspråket är svenska ska beslutsförslag till styrelsen vara författade på svenska, och i de fall där det bedöms som nödvändigt kan en kortare sammanfattning göras på engelska och bifogas till förslaget.

– När beslutsunderlaget innehåller dokument på annat språk än svenska, ska det finnas en svensk sammanfattning av dokumentet, förklarar förvaltningschef Karin Cardell.

Bakgrunden till beslutet är att rektor i mars fastställde generella riktlinjer om språktillämpningar för högskolan, vilket medförde att varje beslutsorgan fattar beslut om policyn tillämpningar på det egna verksamhetsområdet.

Textilhögskolans lokaler intresserar många

Karin Cardell informerade också om den pågående processen kring Institutionen Textilhögskolans lokaler.

– De tre förslagen som vi fått in är inte jämförbara, därför har vi bett att få in kompletterande förslag, förklarar Karin Cardell som menar att man i ett första skede måste utreda vad en flytt av verksamheten innebär och de ekonomiska förutsättningarna för en sådan.

– Förslagen måste också vara realistiska.
Kompletteringarna kommer att tas in under maj och till styrelsens nästa möte i juni hoppas Karin Cardell kunna presentera dem.

Seminarium i maj

Högskolans remissvar på betänkandet Självständig lärosäten presenterades. En arbetsgrupp på högskolans har diskuterat utredningens förslag. Den 6 maj har rektor bjudit in alla anställda och studentkårens styrelse till ett seminarium för diskussion kring högskolans ställningstagande.

– Högskolan i Borås ställer sig positiv till ökad självständighet och kommer att presentera de områden där det är mest angeläget att lärosätena får autonomi.