Konkret om framtida strategier inom B&I-forskning

Det sker stora förändringar när det gäller forskningens infrastrukturer och finansiering i Sverige just nu. Därför bjöd BHS in till en konferens den 23-24 april för att diskutera utmaningar och möjliga strategier att möta dessa i Sverige och Norden.
– Konferensdeltagarna var mycket nöjda. Det var längesen det arrangerades en liknande konferens och vi har märkt att det finns ett stort behov av att få diskutera dessa frågor, säger professor Louise Limberg, som var samordnare för konferensen.
– Det som skiljer den här konferensen från andra forskningskonferenser är att det inte sker någon presentation av forskningsresultat i form av papers, utan vi resonerar utifrån ett strategiskt perspektiv.

– Frågor om digitalisering och nya medier är ett genomgående tema i B&I-forskningen. Under konferensen gjordes inlägg om att forskningen måste bli mer proaktiv inom detta område. Vi talade även om brist på forskning på vissa områden, exempelvis om barns förhållande till, bibliotek, kultur och information. Här önskar vi förstärkning och utveckling, menar professor Louise Limberg.

Idéutbyte

Tanken med konferensen var dels att ge en lägesbeskrivning, dels fanns förhoppningar om att hitta nya idéer gemensamma strategiska aktiviteter.
– Vi har skapat gemensamma strategier och har flera konkreta idéer att sätta igång med, konstaterar professor Lars Höglund, som är mycket nöjd med konferensen och får medhåll av Louise Limberg.
– Vi hoppas att vi har satt igång många bra diskussioner och att dessa fokuserar på möjligheterna och inte främst ser svårigheterna, menar hon.
– Ett konkret exempel är då vi söker forskningsmedel från Vetenskapsrådet (VR). Biblioteks- och informationsvetenskap har inget eget ämnesnamn i VR:s databas, vilket komplicerar ansökningarna. Nu kan vi gemensamt uppvakta Vetenskapsrådet för att få till stånd en förändring.

Bra bredd

Konferensinbjudan var riktad och deltagarna var företrädare för de svenska och nordiska institutionerna för biblioteks- och informationsvetenskap samt representanter för svenska organisationer och institutioner med nyckelpositioner inom fältet. I konferensen deltog både äldre och yngre forskare, vilket skapade en god åldersblandning.

 Erfarenhetsutbyte och många idéer är resultatet av konferensen.

– När det gäller att ansöka om EU-medel för forskning så konstaterades det att vi ligger långt efter både Finland och Danmark, menar Margareta Lundberg Rodin, prefekt för Bibliotekshögskolan och konstaterar att man måste bli mycket bättre på att söka forskningsmedel från EU.
– Vi är nöjda över att ha fått en sådan bredd på deltagarna, tycker Margareta Lundberg Rodin, prefekt för BHS, det har lett till många givande samtal. Det är också viktigt att doktorander deltar aktivt i sådana här diskussioner, det är de som är framtiden.

En stor del av konferensen handlade om just framtiden, men det gavs även tid till tillbakablickar. 1994 hölls en konferens på BHS om läget inom biblioteksforskningen. Vid den tidpunkten fanns det en enda professor inom B&I i hela Sverige, idag finns sex professorer inom ämnet, av vilka fyra finns vid HB. Dessutom fanns det 1994 bara en disputerad inom ämnet i landet, idag har ett 20-tal avhandlingar lagts fram, varav 16 stycken från Borås, berättar Louise Limberg.
– Det är viktigt att se framåt, men det är också en styrka att känna till historien. Det är otroligt mycket som har hänt på bara 15 år.

 

 – Vi fick en inbjudan att diskutera biblioteksforskningen. Nordiska sammanhang och träffar är bra. Då kan man ventilera idéer, utbyta tankar och diskutera tillsammans.
– Det är viktigt att höra vad som är på gång, även om man ungefär vet. Det är olika forskningsprojekt i olika länder och man hittar många gemensamma forskningsintressen.

Gunilla Widén-Wulff, Åbo Akademi

 

 

 – Jag jobbar på biblioteket, men är med här ändå. Det är intressant med den här typen av frågor, anser jag. De finns omkring oss på högskolan, men man hör inte mycket om det. Därför tog jag tillfället i akt att vara med på konferensen.
– Det är intressant att få reda på hur andra forskningsprojekt ser ut i Norden och vad som är på gång på vår egen högskola.

Malin Utter, bibliotekarie på Högskolan i Borås
 – DIK är ett fackförbund som organiserar biblioteks- och informationsvetare.
– Den främsta anledningen till att vi är med är för att få igång en diskussion mellan forskningen och det professionella fältet. En annan anledning är att sätta vår forskning i ett nordiskt sammanhang.
– Jag ska prata lite om vilka ställningstaganden vi har, det vill säga vad vi vill ha ut av forskningen på Högskolan i Borås. Jag kommer också att prata om hur vi ser på behov, d.v.s. vad vi behöver mer kunskap om när det kommer till forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Bo Westas, DIK