Lärarutbildningen godkänd

Totalt granskade Högskoleverket lärarutbildningarna vid 26 universitet och högskolor och ifrågasatte därefter examensrätten vid nio lärosäten. Nu har Högskoleverket följt upp utvärderingen och samtliga utbildningar har förbättrat sig och får behålla sina examensrättigheter.

– Högskolornas ledningar har tagit den här frågan på allvar och det är därför de lyckats förbättra sig. Lärarutbildningen har blivit hela högskolans angelägenhet, säger universitetskansler Anders Flodström.

Föredöme

I sitt beslut konstaterar Högskoleverket bland annat att Borås har ökat andelen disputerade lärare, från 22 till 45 procent. Flera lärare har dessutom anställts varav två lektorer som är matematikdidaktiker och tre doktorander avser att disputera inom ämnet matematikdidaktik.

– Vi har lyckats väl med att rekrytera kompetent personal. Institutionen för pedagogik har ett gott rykte och man söker sig aktivt hit. Dessutom har vi sedan tidigare satsat på att stärka forskningsmiljön på Institutionen för pedagogik, menar Anneli Schwartz.

– Det känns också bra att veta att våra studenter möter en utbildning som är kvalitetssäkrad från början till slut.

Nytt avtal om samarbete

Man nämner också att samarbetsavtal har slutits med det norska Universitetet i Agder som bedriver framstående forskning och utbildning inom just ämnet matematikdidaktik. I samarbete med Göteborgs universitet och det nationella centret för matematik utbildning genomfördes en översyn av samliga matematikkurser. Förkunskapskrav även för blivande lärare i de tidiga åldrarna har höjts från Matematik A till Matematik B. Man skriver att det är föredömligt att flera av dessa förändringar har kommit studenterna till godo redan under läsåret 2008/09.